Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.


Başlangıç sayfanıza talibiz
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HAYATINDAKİ ..


PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HAYATINDAKİ BAZI MUCİZELER
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

PEYGAMBERİMİZ (SAV)' İN HAYATINDAKİ BAZI MUCİZELERPeygamberimiz Hz. Muhammed (sav)' in hayatında çok büyük mucizeler vardır. Kitabın önceki bölümlerinde de üzerinde durduğumuz gibi Kuran, bu mucizelerin en büyüğüdür. Peygamberimiz (sav)' in üstün ahlakı, tavırları ve sünneti de birer mucizedir. Onun insanlara bir hidayet rehberi olarak tebliğ ettiği Kuran ayetleri, medeniyetten uzak bedevileri en yüksek medeniyet seviyesine ulaştırmıştır. Bu da Allah' ın mucizelerindendir. Peygamberimiz (sav) İslam ahlakını en hikmetli şekilde tebliğ ederek, çocuklarını diri diri gömen bir kavmin, Allah' ın izniyle, herkese karşı merhametli ve şefkatli insanlar haline dönüşmesine; elleriyle yaptıkları putlara ibadet eden bir topluluğun tevhid inancına kavuşmasına vesile olmuştur.


Kutlu Peygamberimiz (sav)' in Kuran ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde haber verilen birçok mucizeleri vardır. Bu harikulade olaylardan bazıları şunlardır:


Miraç MucizesiHacer-i muallak taşı üzerine inşa edilmiş olan Kubbet-üs Sahra.
 
Arapçada "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamına gelen Miraç, Peygamberimiz (sav)' in büyük mucizelerinden biridir. Kuran-ı Kerim' in İsra ve Necm Surelerinde Peygamber Efendimiz (sav)' in mucizevi şekilde Mescid-i Aksa' ya yaptığı gece yolculuğu ve *Sidretü' l-Münteha' ya yükselişi bildirilmektedir.


( *Sidretü' l-Münteha: Yaratılmışların bilgilerinin tükendiği, ötesine geçemediği son sınır.)
İsra kelimesinin Arapça sözlük anlamı, "gece yolculuğu ya da gece yürüyüşü" dür. İsra Suresi' nin ilk ayetinde Yüce Allah, Sevgili Efendimiz (sav)' in mucizevi yolculuğunu şöyle bildirmektedir:


Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram' dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa' ya götüren O (Allah) Yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir. (İsra Suresi, 1)Peygamberimiz (sav)' in üzerine basarak Miraç' a yükseldiği kutsal kaya: Hacer-i Muallak.


İşte bunlar, Allah' ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin. (Bakara Suresi, 252)
 
Aksa kelimesinin Arapça anlamı "uzak, en uzak"tır. Bilindiği gibi, Mescid-i Haram Mekke' de, Mescid-i Aksa ise Kudüs' tedir. Bu iki yer arasındaki uzaklık mesafesi ise yaklaşık 1235 km' dir. Peygamberimiz (sav) söz konusu mucize gerçekleştiğinde Mekke' de bulunmaktadır. Kendisi Mekke' den Kudüs' teki Mescid-i Aksa' ya götürülmüştür. Büyük İslam Alimi İbn-i Kesir, mübarek Miraç olayıyla ilgili olarak sahabelerden en az yirmi beş kişinin Peygamberimiz (sav)' den rivayette bulunduğunu, hatta bu sayının kırk beşe kadar çıkabileceğini ifade etmiştir. Bunlardan en güvenilir kabul edilenleri; Enes İbn Malik, Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri, Malik İbn Sa' saa, Ebu Zerr el-Gıfari, Şeddad İbn Evs, Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Mesud ve Ümmü Hani' nin rivayetleridir.26 Hadislerde yer alan bilgilere göre Peygamberimiz (sav), amcasının kızı Ümmühan bin Ebu Talib' in evinde yatarken, Cebrail, Peygamberimiz (sav)' e görünmüş ve onu Burak adlı bineğe bindirerek Mescid-i Aksa' ya götürmüştür. Miraç olayı da burada gerçekleşmiştir.

Hadislerde Peygamberimiz (sav)' in Miraç esnasında gördükleriyle ilgili çok fazla detay bildirilmektedir. Hadislerde Peygamber Efendimiz (sav)' in Miraç sırasında diğer peygamberlerle görüştüğü, cenneti ve cehennemi gördüğü de rivayet edilir.


İslami kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Miraç mucizesi müşrikler ve iman etmeyenler tarafından -düşük akılları nedeniyle- şüpheyle karşılanmıştır. İman etmeyenler, Peygamberimiz (sav)' in doğru söylediğine inanmayıp karşı çıktıkları için, olayın gerçek olup olmadığını araştırmışlardır. Rabbimiz, inkarcıları ve müşrikleri bu çirkin tutumlarından dolayı bir kez daha küçük duruma düşürmüş ve alay ettikleri şey kendi aleyhlerine dönmüştür. Hadis-i şerifte bu olay şöyle bildirilmektedir:


"Dediler ki: "Bize Mescid-i Aksa' nın nasıl olduğunu anlatır mısın? Zira içlerinden bazıları o beldeye gidip Mescid-i Aksa' yı görmüştü.Peygamberimiz (sav)' in mucizevi yolculuğu, Mekke' deki Harem-i Şerif' ten, Kudüs' teki Mescid-i Aksa' ya olmuştur.
 
Resulullah anlatıyor:


Mescid' i anlatmaya başladım. Bazı yerlerini tarif ederken, kuşkuya düştüm. Bunun üzerine Mescid-i Aksa getirilerek Akab ya da Ukeyl' in evinin önüne konuldu. Ben de ona bakarak anlatmaya başladım"


Resullullah' ın konuşmasından sonra orada bulunanlar şöyle dediler:


Allah' a andolsun ki, Mescid' i tarifi doğrudur."27


Müslim' deki bir rivayette ise Resulullah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kendimi Kabe' nin kuzey tarafında (Hicr' de) gördüm. Kureyşliler yolculuğumu soruyorlardı. Beytü' l-Makdis (Mescid-i Aksa) hakkında, tam hatırlayamadığım bazı şeyleri sordular... Bunun üzerine Allah Teala Mescid-i Aksa' yı benim için yükseltti. (gözümün önüne getirdi) Ona bakıyor, bana ne sorulursa cevaplıyordum."28Kubbet-üs Sahra’nın dıştan görünüşü


De ki: "Eğer siz Allah' ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."
(Al-i İmran Suresi, 31)
 
Mescid-i Aksa' nın olduğu bölgeye hayatı boyunca hiç gitmemiş olan Hz. Muhammed (sav)' in müşriklerin sorularını eksiksiz cevaplaması, Rabbimiz' in büyük bir mucizesi ve rahmetidir. Bu mucizeyle iman edenlerin şevkleri, heyecanları ve Peygamberimiz (sav)' e olan bağlılıkları bir kat daha güçlenmiş, iman etmeyenler ve müşriklerse inkarlarında akılsızca diretmişlerdir.


Hadis kaynaklarında, müşriklerin Hz. Ebu Bekir' e gelerek, -Miraç olayı nedeniyle- Hz. Muhammed (sav) hakkında asılsız iftiralar uydurdukları bildirilmektedir. Hz. Ebu Bekir, Miraç mucizesine inanmayarak kendisine anlatan ve hala Peygamberimiz (sav)' e inanmaya devam edip etmeyeceğini soran müşriklere "O söylüyorsa şüphesiz doğrudur" cevabını vermiştir. Bu olay karşısındaki güzel ve sadık tutumu nedeniyle Hz. Ebu Bekir, Peygamberimiz (sav) tarafından "Sıddık" lakabıyla onurlandırıldı. Hadislerde, müşriklerin Peygamberimiz (sav)' den delil istemeleri üzerine, Sevgili Efendimiz (sav)' in müşriklere inkar etmeleri mümkün olmayan mucizevi bir delil daha sunması şöyle anlatılmaktadır:


Peygamber (sav)' e dediler ki; "Söylediğinin delili nedir?"Hz. Peygamber (sav) dedi ki; "Kureyşli bir kervana rastladım. O falanca yerdeydi. Kervan bizden ürktü ve yön değiştirdi. O kervandan bir devenin üzerinde siyah ve beyaz çuval bulunmaktadır, bağırıp yıkıldı."


Kervan dönünce durumu sordular, onlar da Hz. Peygamber (sav)' in anlattığı şekilde haber verdiler.29


Görüldüğü gibi, Peygamber Efendimiz (sav) hem hiç görmediği Mescid-i Aksa' yı detaylı olarak tarif ederek hem de yoldaki kervanların durumunu haber vererek, Rabbimiz' in rahmeti olan büyük mucizeler göstermiştir. Miraç konusuyla ilgili Kuran' da haber verilen bilgilerden biri de, Peygamber Efendimiz (sav)' in Sidretü' l-Münteha' ya yükselmesidir. Necm Suresi' nde bu mucize şu şekilde bildirilmektedir:Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü' l-Münteha' nın yanında. Ki Cennetü' l-Me' va onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekte iken, göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. (Necm Suresi, 13-18)


Miraç olayı Yüce Allah' ın Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)' e nasip ettiği çok büyük bir mucizesidir. Rabbimiz' in Peygamberimiz (sav)' e iman etmeyenler karşısında verdiği üstün bir delilidir. Rabbimiz' in Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)' e gösterdiği mucizelerin her biri de Allah' ın dilemesiyle, Allah' ın dilediği şekilde ve zamanda, sebeplere bağlı olmadan yaratılmıştır. Bu mucizelerin her biri iman edenlerin imanlarını daha da artıran çok büyük müjdelerdir.Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa' nın bulunduğu topraklar tüm Müslümanlar için kutsaldır.
 


Peygamberimiz (sav)' in Ay' ı İkiye YarmasıSaat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.
(Kamer Suresi, 1)
 
Peygamber Efendimiz (sav)' in mucizelerinden bir diğeri de Ay' ın yarılması olayıdır. Allah, bu olağanüstü olayı Kuran' da bildirmiş, bu büyük mucizeyle ilgili pek çok hadis günümüze ulaşmıştır. Kamer Suresi' nde şöyle bildirilir:


Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı.


Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.


Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş ' sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.' (Kamer Suresi, 1-3)


Ayet-i kerimede geçen "inşikak-ı kamer" terimi inşikak ve kamer kelimelerinden meydana gelen bir tamlamadır. İnşikak' ın türediği Arapçadaki kök fiilinin kelime anlamı "yarmak, dişin eti; bitkinin, toprağı yarıp çıkması" gibi anlamlara gelmektedir. İnşikak ise "yarılmak, parçalanmak, bölünmek" manalarına gelir. Siret Ansiklopedisi' nde Ay' ın yarılması mucizesiyle ilgili bütün hadislerin toplamından çıkarılan bir özet şu şekilde aktarılmaktadır:Medine' ye hicretin beş yıl öncesinde, Kameri ayın 14. gününde bir akşam vaktiydi. Ve tam o zamanda yeni doğan ay birdenbire ikiye bölündü. Bir parçası karşıdaki tepenin bir tarafına, ikinci parçası da öteki tarafına gitti. Bu bir saniyelik bir hadiseydi. Sonra ayın iki parçası birleşiverdi. Hz. Peygamber (sav) o sırada Mina' da bulunuyordu. Hz. Peygamber (sav) orada hazır bulunanlara hitap ederek, "bakın ve şahit olun!" dedi. Kafirler, Hz. Muhammed (sav)' in kendilerini büyülediğini öne sürdüler, bu sebepten gözlerinin iyi görmediğini söylediler. Orada bulunan diğer kimseler, "Muhammed (sav) bizi büyüleyebilirdi, ama burada olmayanları değil. Biraz bekleyin, bu tarafa gelmekte olanlara soralım. Acaba onlar bu hadiseyi görmüşler midir?" Dışarıdan gelenler bu olaya şahit olduklarını kabul ettiler.30


Ay yarılması mucizesi başta Buhari ve Müslim olmak üzere Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud et-Tayalisi, Hakim en-Nisaburi, Beyhaki, Ebu Nuaym el İsfehani ve Kadı Iyaz gibi büyük hadis alimlerinin eserlerinde yer alır.31 Bu hadislerden bazıları şu şekildedir:


... Abdullah ibn Mes' ud (ra) şöyle demiştir: Biz Mina' da Peygamber' in beraberinde iken Ay ikiye bölündü de, Peygamber (sav): "Şahit olunuz!" buyurdu. Ve Ay' dan bir parça Hira Dağı tarafına gitti.


Ebu' d-Duha Müslim ibn Subayh da Mesruk' tan; o da Abdullah ibn Mes' ud' dan: Ay Mekke' de ikiye bölündü, diye söylenmiştir...


... Abdullah ibn Abbas (ra)' dan: Rasulullah (sav) zamanında Ay ikiye ayrıldı, diye tahdisi etmiştir (anlatmıştır).


... İbrahim en-Nahai, Ebu Ma' mer' den tahdis etti ki, Abdullah ibn Mes' ud (ra): Ay ikiye yarıldı, demiştir.32


Buhari ve Müslim, İbn-i Mes' ud (ra)' dan şunu nakletmişlerdir:


"Resulullah (sav) zamanında Mekke' de Ay ikiye bölündü. Ve Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bakın ve görün!"33Ay' ın yarılması olayının Mekke' de gerçekleştiği hadislerde bildirilmektedir. Ayrıca bu mucizenin gerçekleşmesini Mekkelilerin Peygamberimiz (sav)' den bizzat istedikleri de hadislerde nakledilmektedir:


Buhari ve Müslim, Enes (ra)' dan şunu nakletmişlerdir: "Dedi ki: "Mekkeliler Allah Resulü' nden bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine Ay' ın iki kez ikiye bölündüğünü gösterdi."34


Rivayetlere göre, Kureyşli müşriklerin isteği üzerine Ay' ı ikiye bölen Hz. Muhammed (sav)' e inkarcılar yine de iman etmemişlerdir. Kamer Suresi' nin 2. ve 3. ayetlerinde bu gerçeğe dikkat çekilmektedir:


Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.


Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş ' sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.' (Kamer Suresi, 2-3)De ki: "Allah' a ve elçisine itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kafirleri sevmez.
(Al-i İmran Suresi, 32)
 
Ancak böyle büyük bir mucize karşısında söyleyecek birşey bulamayan müşrikler bu sefer de Peygamberimiz (sav)' in kendilerini büyülediği iftirasını atmışlardır. Ay' ın ikiye yarıldığını kendi gözleriyle gördükten sonra artık Peygamberimiz (sav)' in hak peygamber olduğuna vicdanen kanaatleri gelmiş olması gerekirken nefislerinin kibiri, istek ve tutkuları yüzünden Allah' ın ayetlerini kabul etmemişlerdir. Bu, hangi mucizeyi görürlerse görsünler iman etmeyen ve Kuran' da "...Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" (Hicr Suresi, 15) ayetiyle bildirilen iman etmeyenlerin ortak özelliğidir.


Bediüzzaman Said Nursi de Mektubat' ında Ay' ın yarılması mucizesinden bahsetmiştir. Bu olayın pek çok sahabeden de ayrıntılı olarak nakledildiğini anlatan Üstad, olay karşısında müşriklerin ne kadar aciz duruma düştüklerini şu şekilde açıklamıştır:Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam' ın mütevatir (güvenilir) ve kat' i bir mu' cize-i kübrası (en kesin ve büyük mucizesi), şakk-ı Kamer' dir (Ay' ın yarılmasıdır). Evet şu inşikak-ı Kamer (Ay' ın ikiye yarılması); çok tariklerle (yollarla) mütevatir bir surette, İbn-i Mes' ud, İbn-i Abbas, İbn-i Ömer, İmam-ı Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok eazım-ı sahabeden (sahabelerin ileri gelenleri) müteaddid (tekrarlanan) tariklerle (yollarla) haber verilmekle beraber, nass-ı Kur' anla (Kuran' ın şüpheye yer bırakmayan hükmü) "Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı." ayeti, o mu' cize-i kübrayı (büyük mucizeyi) aleme ilan etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri, şu ayetin verdiği habere karşı inkar ile mukabele etmemişler (karşılık vermemişler), belki yalnız "sihirdir" demişler. Demek kafirlerce dahi Kamer' in inşikakı kat' idir (Ay' ın bölünmesi kesindir).35Bediüzzaman Peygamber Efendimiz (sav)' in mucizelerinin bir hikmetinin de Ebu Cehil gibi zalim biriyle Ebu Bekir gibi üstün ahlaklı bir insanın arasındaki farkı iyice ortaya çıkarmak olduğunu bildirmiştir. Bediüzzaman Mektubat' ında bu konuda şunları söylemektedir:


Mu' cize, dava-yı nübüvvetin (peygamberlik davası) isbatı için, münkirleri (inkar edenleri) ikna etmek içindir, icbar etmek (mecbur etme) için değildir. Öyle ise dava-yı nübüvveti (Peygamberlik vakasını) işitenler için, ikna edecek bir derecede mu' cize göstermek lazımdır. Sair (diğer) taraflara göstermek veyahut icbar (zorlama) derecesinde bir bedahetle (açıklık) izhar etmek (meydana çıkarma), Hakim-i Zülcelal' in hikmetine münafi (zıt) olduğu gibi, sırr-ı teklife (dünyaya gelip vazife sahibi olmanın sırrı) dahi muhaliftir. Çünki "Akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak" sırr-ı teklif (teklif sırrı) iktiza ediyor (gerektiriyor).

Eğer Fatır-ı Hakim (Benzeri bulunmayan şeyi yaratan, Hüküm sahibi), inşikak-ı Kamer' i (Ay' ın ikiye yarılmasını), feylesofların(filozofların) hevesatına (heveslerine) göre bütün aleme göstermek için bir-iki saat öyle bıraksa idi ve beşerin umum tarihlerine geçse idi, o vakit sair hadisat-ı semaviye (gökyüzünde meydana gelen olaylar) gibi ya dava-yı nübüvvete delil olmazdı ve risalet-i Ahmediyeye (A.S.M.) hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet (açıklık) derecesinde öyle bir mu' cize olacaktı ki, aklı icbar (mecbur) edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebucehil gibi kömür ruhlu, Ebubekir-i Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, sırr-ı teklif zayi' (teklif sırrı kaybolacaktı) olacaktı...36


Kainattaki diğer tüm varlıklar ve cisimler gibi Rabbimiz' in kudretinde olan Ay, Allah dilediği takdirde dilediği şekilde görülebilir. Birşeyin gerçekleşmesi için Kuran' da bildirildiği gibi, Allah' ın "Ol" demesi yeterlidir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:Bir şeyi dilediği zaman, O' nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)


Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki, Allah kutlu elçisi Hz. Muhammed (sav)' i bütün insanlar üzerinde seçkin kılmış, kendisine son hak kitap olan Kuran-ı Kerim' i vahyetmiş, ona insanların kalplerini yumuşatacak ve imanlarına vesile olacak mucizelerle lütufta bulunmuştur. Kimi insanlar ahiret hayatlarını kurtaracak şekilde imana kavuşmuş, kimileriyse inkarda direnerek sonsuz hayatlarında kayba uğrayanlardan olmuşlardır. Allah, Peygamber Efendimiz (sav)' i dediklerinden dolayı her zaman haklı çıkarmıştır.Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 03.12.2008 13:59:30
Yazıyı Ekleyen : nureddinbayram
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1020 kez okundu.
nureddinbayram bugüne kadar toplam 1415 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Fitne Merkezi Düğünler

umre ve cuma namazı

Kuran'ı Resul Değil, Allah Açıklamıştır!


Bugün Hiç Okunmadılar..

tavafın mahiyeti ve nevileri sözü

KOMİK FIKRA

O cennetlik, bu cehennemlik

"Allah Baba" Denilir mi?

Kaç yıl oldu


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
abcabc , comez_gulıbık , ali rıza , devrim , 67_67 , Musulumanız elhamdurullah , elif_pehlivan ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

ergenlikclubasyacamiidavetiremsalakkarizmakarincamusaface

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   mücahide
   vekser
   zafercan
   T.TAŞPINAR
   bilgin@afacan@

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.