Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.


İnternete güvenli bir başlangıç yapın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-192..


OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...
OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924


Rusya' nın savaş ilan etmesi

1829

Ziya Paşa' nın doğumu; Mahmud Celaleddin' in İstanbul' da vefatı; Şevki Efendi' nin İstanbul' da doğuşu

1829

Deli Teşkilatının kaldırılması

14 Eylül 1829

Edirne Barışı : Yunanistan' ın bağımsızlığı

1830

Mühendishane-i Bahri' nin Heybeliada' daki kışlaya taşınması; İshak Efendi' nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa' ya talebe gönderilmeye başlanması

1830

Tiftik keçisinin Güney Afrika' da yetiştirilmeye başlanması

1830

Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831

Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830

Fransızlar' ın Cezayir' e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831

İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831

Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834

İshak Efendi' nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1 Kasım 1831

İlk gazete Takvim-i Vekayi' nin neşri

1832

Tıphane-i Amire' nin Şehzadebaşı' ndan Cerrahhane' nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832

Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

1832

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' nın isyanı

1832

İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

1832

İngiliz postalarının kuruluşu

29 Ocak 1832

Topkapı Sarayı' na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire' nin açılması

12 Aralık 1832

Mısır kuvvetlerinin Konya' da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833

Feshanenin kuruluşu

2 Şubat 1833

Mısır kuvvetlerinin Kütahya' ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833

Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz' a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul' a gelmesi

Mayıs 1833

Mehmed Ali' nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833

Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar' ın diğer devletlere kapatılması

18 Eylül 1833

Münchengraetz Antlaşması

1834

Maçka Kışlası' nda, Mekteb-i Harbiye' nin kurulması

1834

Mukataat Hazinesi' nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

1835

Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845

İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı' ndaki kahvede]

1836

Başhoca İshak Efendi' nin ölümü

1836

İslimye Çuka Fabrikası' nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

1836

Başhoca İshak Efendi' nin ölümü

1836

İslimye Çuka Fabrikası' nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

11 Mart 1836

Umur-ı Hariciye Nezareti' nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

26 Kasım 1837

Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838

Mekteb-i Adli' nin açılması; Üsküdar' da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri' nin Tersane' deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud' un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi' nin İstanbul' da doğuşu

1838

Maliye Nezareti' nin kurulması ve Hazine-i Amire' nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi' yle birleştirilmesi

1838

Defterdarlığın Maliye Nazırlığı' na çevrilmesi

24 Mart 1838

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

16 Ağustos 1838

İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi' nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

1839

"Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

1839

Ali Süavi' nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti' nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye' nin Galatasaray' daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye' nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi' nin kurulması

1839-1844

Dr. Bernard' ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845

Mekteb-i Fenn-i Nücum' un faaliyet dönemi

24 Haziran 1839

Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839

II. Mahmud' un vefatı üzerine Abdülmecid' in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali' ye teslimi

3 Kasım 1839

Tanzimat Fermanı' nın ilanı

3 Mayıs 1840

Ceza Kanunname-i Hümayunu' nun Fransa' dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851' de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840

Gayri müslim tebaadan Avrupa' ya talebe gönderilmeye başlanması

1840

Tanzimat' ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840

Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi' ne katılması

1840

Posta Nezareti' nin kurulması

21 Aralık 1840

Namık Kemal' in doğumu

1841

Lübnan olayları

1841-1906

Ahmed Ali Paşa' nın doğumu. (ressam)

24 Mayıs 1841

İngiltere' nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır' ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa' ya bırakılması

13 Temmuz 1841

Londra Boğazlar Mukavelenamesi

1842

Askeri Baytar Mektebi' nin açılması

1842-1910

Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

1843

Hereke Fabrikası' nın kurulması

1843

Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1843

Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

1843

Feshane' ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

1 Şubat 1844

Tashih-i sikke

1844

Feshane' de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845

İzmir' de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

1845

Bahriye Mektebi' nin Heybeliada' daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye' de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü' l-fünun' a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

Ocak 1845

Sultan Abdülmecid' in Meclis-i Vala' yı ziyareti

13 Mart 1845

Meclis-i Muvakkat' ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

10 Nisan 1845

Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846

Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti' nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa' nın ölümü

1846

Rus Ticaret Muahedesi

16 Şubat 1846

Zabtiye müşiriyetinin kurulması

Darü' l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847

Timarlı Sipahi Teşkilatı' nın ilgası

1847

Telgrafın Beylerbeyi Sarayı' nda denenmesi

1847

Dersaadet Bankası' nın kuruluşu

1847

İstanbul' da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid' e Donizetti' nin Mecidiye Marşı' nı çalıyor); Yeşilköy' de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1 Mart 1847

Recaizade Ekrem' in doğumu

1848

Avrupa' da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan' da milliyetçi ayaklanmalar

1848

Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848

İstanbul' da ilk Sanayi Mektebi' nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

16 Mart 1848

İstanbul' da Darü' l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848

Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1849

Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet' in İstanbul' da vefatı

1850

1847' den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850

Ticaret Kanunname-i Hümayunu' nun kabulü

1850

İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850

Muallim Naci' nin doğumu

12 Mart 1850

Darü' l-Maarif' in öğrenime başlaması

1851

Ceza Kanunname-i Hümayunu' nun kabulü

1851

Londra Sergisi

1851

Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş' in açılması

18 Temmuz 1851

Encümen-i Daniş' in kurulması

1852

Abdülhak Hamid' in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

1853

"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya' nın tazyikleri ve Kırım Savaşı' nın patlaması

1853

İstanbul' da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı' nın inşa ettirilmesi

1854

İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854

Meclis-i Vala' nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye' ye" ayrılması

1854

İhtisab teşkilatının lağvı

12 Mart 1854

Rusya' ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

1855

Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım' ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa' nın köşküne İtalya' dan getirtilen]

1855

Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

1855

Paris Sergisi

16 Ağustos 1855

İstanbul' da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

9 Eylül 1855

Osmanlı İmparatorluğu' nda telgrafın hizmete girmesi

14 Kasım 1855

Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

1856

Rusya' nın Asya' da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856

Bank-ı Osmani' nin kurulması

1856

Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856

Islahat Fermanı

1856-1860

Köstence-Çernevo' da demiryolu hattının yapımı

1856-1866

İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

15 Şubat 1856

İstanbul Tıp Cemiyeti' nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

18 Şubat 1856

Islahat Fermanı' nın ilanı

30 Mart 1856

Paris Barış Antlaşması

30 Mart 1856

Rusya' nın bozguna uğraması

30 Mart 1856

Karadeniz' in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

22 Mayıs 1856

İstanbul Tıp Cemiyeti' ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

1857

Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857

Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857

Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi' nin yayımlanması

1857-1862

Beyrut - Şam şosesinin yapımı

17 Mart 1857

Maarif-i Umumiyye Nezareti' nin kurulması

6 Kasım 1857

Paris' te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858

Ceza Kanunname-i Hümayunu' nun kabulü

1858

Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858

Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

1858-1859

Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

6 Haziran 1858

Arazi Kanunnamesi' nin kabulü

8 Haziran 1858

Beyoğlu ve Galata' da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye' nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

1859

Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

1859

Fransızca' dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi' nin Tercüme-i Manzume' sinin neşri

12 Şubat 1859

Mekteb-i Mülkiyye' nin kuruluşu

1860

Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860

İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi' nin Şair Evlenmesi' nin tefrika edilmesi

1860-1861

Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861

Lübnan' ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860

Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

1861

Abdülmecid' in vefatı ve Abdülaziz' in tahta çıkması

1861

Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye' nin kuruluşu

1861

Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi' nin kabulü

1861-1866

Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

9 Haziran 1861

Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı' nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

9 Haziran 1861

David Paşa' nın Lübnan' a vali olarak atanması

29 Nisan 1861

Fransız ve İngilizler' le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8' e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

1862

Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa' nın vali olarak tayini

1862

Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862

Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862

Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862

Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon' dan Tercüme-I Telemak' ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye' nin kurulması

1862

Mahrec-i Aklam' ın kurulması

20 Temmuz 1862

Mekteb-i Maarif-i Adliye' nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

8 Ekim 1862

Islah-ı Sanayi Komisyonu' nun teşkil edilmesi

1863

Abdülaziz' in Mısır' a seyahati

1863

Mithad Paşa tarafından Niş' te ilk Islahhane' nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863

İstanbul Eczacılık Cemiyeti' nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji' nin açılması

1863

Menafi Sandığı' nın kurulması

1863

Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863

Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi' nin kabulü

13 Ocak 1863

Darü' l-Fünun' da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

18 Şubat 1863

Sultanahmet Sergisi' nin (Sergi-i Umumi) açılışı

1864

Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu' nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye' nin (Darü' ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey' in Mecmu' atü' l-Makamat' ı)

1864

İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti' ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan' a verilmesi

1864

Karadan Hindistan' ı Avrupa' ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864

Islah-ı Sanayi Komisyonu' nun kuruluşu

1864

Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876

Paris' e talebe gönderilmesi

8 Ekim 1864

Vilayet Nizamnamesi' nin kabulü

1865

Müstakil Romen kilisesinin kurulması

1865

İstanbul Birinci Şehir Postası' nın kuruluşu

1865

Darü' l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti' ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye' nin nazırlığına Cemaleddin Efendi' nin getirilmesi

Eylül 1865

Mekteb-i Osmani' nin lağvedilmesi

1866

Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866

Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü' l-Eş' ar' ı yazan Fatih' in ölümü; Halid Ziya' nın doğumu

1866

Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866

Ahmed Süreyya Emin Bey' in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar' ın topçulukta hamle yapması

1866

Simkeşler Şirketi' nin kuruluşu

1866

Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867

Avusturya' nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867

Sırbistan' daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867

Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi' nin kurulması

1867

Mısır Valisi İsmail Paşa' nın "hıdiv" olması

1867

Genç Osmanlılar' ın Avrupa' ya kaçmaya başlamaları

1867

Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867

Bahriye Nezareti' nin Kuruluşu

1867

Saraçlar Şirketi' nin kuruluşu

1867

Menafi Sandığı' nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876

İzmir Rıhtımı' nın inşası

22 Şubat 1867

Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

8 Haziran 1867

Mısır' a hıdivlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867

Sultan Abdülaziz' in Avrupa seyahati

1868

Ali Paşa' nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit' e özerk bir statü verilmesi

1868

Galatasaray Sultanisi' nin açılması

1868

İstanbul Emniyet Sandığı' nın kurulması

1868

Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868

Yunan postasının kapatılması

1868

Feshane' nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868

Darü' l-Muallimin-i Sıbyan' nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi' nin kurulması; Sanayi Mektebi' nin kurulması

1 Mart 1868

Adliye Nezareti' nin kurulması

1 Nisan 1868

Şura-yı Devlet' in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye' nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

1 Eylül 1868

Mekteb-i Sultani' nin açılması

1869

Süveyş Kanalı' nın açılması

1869

Osmanlı Ordusu' nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye' nin ilk kitabının kabulü

1869

Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

8 Nisan 1869

İkinci Darü' l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü' l-Fünun-ı Osmani' nin kurulması

26 Ağustos 1869

Turuk Nizamnamesi' nin kabulü

2 Eylül 1869

Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

Ekim 1869

Darü' l-Fünun-ı Osmani' de talebe kaydına başlanması

1870

Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar' ın Rum Patrikhanesi' nin nüfuzundan çıkmaları

1870

Fransa' nın, Almanya ve Prusya Savaşı' nda ağır mağlubiyet alması

1870

Cenab Şehabeddin' in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat' ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane' nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü' l-Fünun' ı Osmani' yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870

Karadeniz' in tekrar silahlandırılması ve Rusya' nın Paris Antlaşması' nın hükümlerini tanımaması

1870

Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927

Kemaledin Bey (mimar)

20 Şubat 1870

Darü' l-Fünun-ı Osmani' nin büyük bir merasimle açılması

26 Nisan 1870

Darü' l-Muallimat' ın açılması

2 Temmuz 1870

Kavanin ve Nizamat Dershanesi' nin açılması

Ekim 1870

Darü' l-Fünun müdürü Tahsin Efendi' nin umuma açık konferanslar (ders-I' am) tertip etmesi

1871

Sadrazam Ali Paşa' nın vefatı

1871

Saint-Esprit okulunun kurulması

1871

Abdülaziz' in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871

Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi' nin yayımlanması

1871

Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi' nin neşri

22 Ocak 1871

İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

13 Eylül 1871

Şinasi' nin ölümü

1872

Emniyet Sandığı' nın şubelerinin açılması

1872

Darü' l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873

Meclis-i Tetkikat-ı Şer' iyye' nin kuruluşu

1873

Mehmed Akif' in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye' nin neşredilmesi; Sava Paşa' nın yeni bir Darü' l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü' l-Fünun-ı Osmani' nin kapanması

Haziran 1873

Mekteb-i Sultani' nin, Gülhane Bahçesi' ndeki Saray' a bitişik binalara nakledilmesi

1874

Rusya' nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874

Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi' nden oluşan Darü' l-Fünun-ı Sultani' nin açılması; İstanbul Darü' l-Muallimi' nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874

Kara gümrüklerinin lağvı

1874

Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875

Darü' l-Fünun-ı Sultani' nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu' nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875

Bosna-Hersek isyanları

1875

Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi' nin açılması

1876

Bulgar isyanları

1876

Karadağ' ın Osmanlı Devleti' ne savaş ilanı

1876

Abdülaziz' in tahttan indirilmesi, V. Murad' ın tahta çıkması, hal' i ve Abdülhamid' in cülusu

1876

Meşrutiyet' in ilanı

1876

İstanbul' da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876

İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876

Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye' nin son kitabının kabulü

1876

Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal' in İntibahı' nın neşri; İzmir ve Manastır' da yaıtılı idadiler açılması

23 Mart 1876

Ziya Gökalp' in doğumu

23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet' in (Kanun-ı Esasi) ilanı

1877

Rusya' nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı' nın başlaması: Balkanlar' ın ve Doğu Anadolu' nun Rus işgaline uğraması

1877

Mahrec-i Aklam' ın Mekteb-i Mülkiye' nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye' nin tekrar Gülhane' ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi' nin kurulması

1877-1878

Darü' l-Fünun ve Mekteb-i Sultani' nin bir yıl eğitime ara vermesi

19 Mart 1877

İlk Meclis-i Meb' usan' ın içtimaı (o yılın 28 Haziran' ına kadar çalışır)

25 Eylül 1877

Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan' da müzakere edilerek kabul edilir)

5 Ekim 1877

Vilayet Belediye Kanunu' nun kabulü

13 Aralık 1877

Meclis-i Meb' usan' ın süresiz tatili

1878

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878

Sırbistan, Karadağ ve Romanya' nın müstakil birer devlet olmaları

1878

Bulgaristan Prensliği' nin ortaya çıkması

1878

Ermeni meselesinin zuhuru

1878

Ali Suavi' nin öldürülmesi

1878

Kıbrıs' ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878

Bosna ve Hersek' in Avusturya-Macaristan' ın işgal ve idaresine terki

1878

Makedonya meselesinin ortaya çıkması

13 Şubat 1878

Meclisin kapatılması

Ekim 1878

Darü' l-Fünun-ı Sultani' nin tekrar eğitime başlaması

1879

II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879

Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu' nun kabulü

1879

Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi' nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879

Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu' nun kabulü

1880

Vergi reformu

1880

Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880

İlk köy romanı, Ahmed Midhat' ın Bahtiyarlık' ının neşri; Darü' l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi' nin ilk mezunlarını vermesi

1880

Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu' nun kabulü

13 Mart 1880

İstanbul' da bir kız idadisinin açılması

17 Mayıs 1880

Ziya Paşa' nın ölümü

Ekim 1880

Darü' l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi' nin ilk mezunlarını vermesi

20 Aralık 1880

Darü' l-Fünun-ı Sultani' nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople' un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye' nin kurulması

1881

Mustafa Kemal' in Doğumu

1881

Mısır' ın İngilizler tarafından işgali

1881

Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

1881

Mühendishane' de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü' l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi' nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri' nin birleştirilmesi

1882

Tunus' un Fransızlar tarafından işgali

1882

Muharrem Kararnamesi' nin neşri

2 Ocak 1882

Sanayi-i Nefise Mektebi' nin kurulması ve Osman Hamdi Bey' in müdür olması

1883

Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

20 Haziran 1884

Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

1 Kasım 1884

Mülkiye Mühendis Mektebi' nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun' un bir odasında eğitimine başlaması

2 Aralık 1884

Yahya Kemal' in doğumu

1885

Doğu Rumeli' nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885

Abdülhak Hamid' in Makber' inin neşri

18 Eylül 1885

Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

1886

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886

Maarif Nezareti' ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği' nin kurulması

1886

Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886

Maarif Nezareti' ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği' nin kurulması

1886-1887

Darü' l-muallimin' in yatılı hale getirilmesi

1887

Yedikule Havagazı Fabrikası' nın kurulması

1887

Ahmed Haşim' in doğumu; Şevki Efendi' nin İstanbul' da vefatı

5 Şubat 1887

Beşir Fuad' ın intiharı

1888

Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar' a verilmesi

1888

Beyrut' ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi' nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

2 Aralık 1888

Namık Kemal' in ölümü

1889

İttihad-ı Osmanı Cemiyeti' nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889

İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi' nin kurulması

27 Mart 1889

Yakup Kadri' nin doğumu

1890

Bulgar Makedonya ve Anadolu' da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891

Mülkiye Baytar Mektebi' nin Halkalı Ziraat Mektebi' ne yatılı olarak nakledilmesi

1891

Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891

Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası' nın kurulması

1891

Hereke Fabrikası' nın halı kısmının açılması

3 Kasım 1891

Darü' l-Muallim' in aliye şubesi açılması

1892

Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892

Orman ve Maden Mektebi' nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız' da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896

İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi' nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey' in Musiki Istılahatı)

1894

Sasun' da Ermeni olayları

1894

Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895

İstanbul' da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895

Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895

Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895

Baruthane-i Amire' de dumansız barut imal edilmesi

14 Şubat 1895

Sadrazam Said Paşa' nın beş fakülteden "darü' l-icaze" oluşan bir darü' l-fünun kurma teklifi

1896

Tevfik Fikret' in Servet-i Fünun' un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896

Ermenilerin Osmanlı Bankası' nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896

Girit isyanının alevlenmesi

1896

Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897

Yunan kuvvetlerinin Girit' e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli' deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

17 Nisan 1897

Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

1898

Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi' nin vali olarak kabul edilmesi

1899

Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar' a verilmesi

1899

Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900

Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

1900

İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

31 Ağustos 1900

Darü' l-Fünun-ı Şahane' nin kurulması

1901

Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye' nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa' nın ölümü

1901

Makedonya' da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908

Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902

Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902

Hereke Fabrikası' na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

23 Kasım 1902

Makedonya' da Bulgar İhtilal Cemiyeti' nin faaliyeti

23 Kasım 1902

Cum' a-ı Bala ayaklanması

23 Kasım 1902

Makedonya' ya özel ıslahat planı hazırlanması

8 Aralık 1902

Hüseyin Hilmi Paşa' nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya' ya tayini

1903

İdadilerin altı yıla çıkarılması

2-3 Ağustos 1903

İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

2-3 Ağustos 1903

Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

31 Ağustos 1903

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi' nin kurulması

Eylül 1903

Mürzsteg Programı : Makedonya' ya muhtariyet verilmesi

1904

Haydarpaşa Rıhtımı' nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905

Hereke Fabrikası' nda fes imalatına başlanması

21 Temmuz 1905

Ermeniler' in II. Abdülhamid' e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906

Akabe olayları ve Akabe krizi

1908

Beykoz Deri Fabrikası' nın Harbiye Nezareti' ne bağlanması

1908

Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti' nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi' nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti' nin kurulması

23 Temmuz 1908

II. Meşrutiyet' in ilanı

5 Ekim 1908

Avusturya- Macaristan' ın Bosna-Hersek' i ilhak ettiğini ilan etmesi.

6 Ekim 1908

Girit Rumları' nın adayı Yunanistan' a bağladıklarını ilan etmeleri

17 Aralık 1908

II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb' usanının toplanması

1909

Adana' da Ermeniler' in ayaklanmaları

1909

Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909

Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu' nun çıkması; Dişhekimliği Okulu' nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye' nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa' ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab' ın Medresetü' l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi' nin Nafıa Nezareti' ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

1909-1910

Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası' nın çıkması

27 Şubat 1909

Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu' nun kabul edilmesi

13 Nisan 1909

31 Mart Olayı

19 Nisan 1909

Hareket Ordusu' nun Yeşilköy' e varması, İstanbul' daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

27 Nisan 1909

II. Abdülhamid' in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad' ın tahta çıkarılması

21 Ağustos 1909

Darü' l-Fünun-ı Şahane' nin Vezneciler' deki Zeynep Hanım konağına taşınması

17 Aralık 1909

Meclisin açılması

1910

Arnavutlar' ın ayaklanmaları

1910

Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1910

Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).

1911

Sultan Reşad' ın Arnavutlar' ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911

İtalya' nın Trablusgarp ve Bingazi' ye saldırması ve işgali

1911

Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

1911-1912

Osmanlı İtalyan Savaşı

1912

Yeşilköy Hava Uçuş Okulu' nun Açılışı

1912-1913

Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı' ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

18 Ocak 1912

Meclis-i Meb' usan' ın feshi

25 Mart 1912

Türk Ocaklarının kurulması

18 Nisan 1912

II. Dönem Meclis-i Meb' usan' ın toplanması

18 Nisan 1912

İtalyanlar' ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı' na tecavüzleri

5 Ağustos 1912

II. Dönem Meclis-i Meb' usan' ın feshi

22 Temmuz 1912

Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

Eylül - Ekim 1912

I. Balkan Savaşı

15 Ekim 1912

Trablus ve Bingazi' nin İtalya' ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada' nın İtalya elinde kalması

29 Ekim 1912

Kamil Paşa' nın sadareti

29 Kasım 1912

Arnavutluk' un istiklalini ilan etmesi

1913

Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

23 Ocak 1913

Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa' nın sadareti

13 Mart 1913

Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

30 Mayıs 1913

I. Balkan Savaşı' nın sona ermesi

11 Haziran 1913

Sadrazam Mahmud Şevket Paşa' nın öldürülmesi, Said Halim Paşa' nın sadareti

29 Haziran 1913

Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

21 Temmuz 1913

Edirne' nin geri alınması

29 Ağustos 1913

Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

14 Kasım 1913

Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

14 Aralık 1913

Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

1914

Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

1914

Dış ticarette gümrük resmi oranının %15' e çıkarılması

1914

Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914

Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti' nin kurulması; Türk Bilgi Derneği' nin kurulması; Medreset' ül-Hattatin' in kurulması; Dar' ül-Hilafeti' l-Aliyye Medreseleri' nin kurulması; Medresetü' l-Hattatin' in İstanbul' da açılışı; Medresetü' l-Hattatin' in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü' l-Elhan)

8 Şubat 1914

Anadolu' da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

14 Mayıs 1914

III. Dönem Meslis-i Meb' usan

28 Haziran 1914

Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna' da öldürülmesi

28 Temmuz 1914

Avusturya Macaristan' ın Sırbistan' a savaş ilanı

1 Ağustos 1914

Almanya' nın Rusya' ya savaş ilanı

2 Ağustos 1914

Meclis-i Meb' usan' ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920' de toplanacak ve 2 Nisan 1920' de İstanbul' un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

2 Ağustos 1914

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

4 Ağustos 1914

Almanya' nın Fransa' ya, İngiltere' nin Almanya' ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı' nın başlaması

10 Ağustos 1914

Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

9 Eylül 1914

1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

12 Eylül 1914

İnas Darü' l-Fünun' unun kurulması

29 Eylül 1914

İslah-ı Medaris Nizamnamesi' nin yayınlanması

29 Ekim 1914

Karadeniz' e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

Kasım - Aralık 1914

Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

3 Kasım 1914

Rusya' nın Osmanlı Devleti' ne savaş ilanı

5 Kasım 1914

İngiltere ve Fransa' nın Osmanlı Devleti' ne savaş ilanı

11 Kasım 1914

Osmanlı Devleti' nin İtilaf Devletleri' ne savaş ilanı

14 Kasım 1914

Cihad-ı Ekber ilanı

14 Kasım 1914

İnas Sanayi-I Nefise Mektebi' nin açılması

18 Aralık 1914

Mısır' ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti' nin hukukuna son verilmesi

1915

Evrak-ı nakdiyye çıkarılması

1915

Gümrük resmi oranının %30' a yükseltilmesi

1915

Mekteb-i Tıbbiye' nin Darü' l-Fünun' a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi' ne dönüşmesi

Ocak - Şubat 1915

Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

Ocak - 18 Mart 1915

Müttefiklerin Çanakkale Boğazı' nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

27 Mayıs 1915

Doğu Anadolu' da Ruslar' la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

1916

Hicaz ve Mekke' nin kaybı

1916

İzmit Dokuma Fabrikası' nın kapanması

1916

Tevhid-i Meskukat Kanunu

1916

Dar' ül-Hilafeti' l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü' l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü' t-Talim-i Musiki)

1917

Yıldırım Orduları Grubu' nun kurulması

1917

Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

1917

Rusya' da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

1917

Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

1917

Hukuk-ı Aile Kararnamesi' nin kabulü

25 Mart 1917

Şer' iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

6 Nisan 1917

Amerika Birleşik Devletleri' nin savaşa iştiraki ve Almanya' ya savaş ilanı

1918

Şam Mekteb-i Tıbbiyesi' nin Beyrut' un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa' nın ölümü

3 Mart 1918

Brest Litowsk Antlaşması

3 Temmuz 1918

Sultan Reşad' ın vefatı ve Vahdeddin' in tahta çıkması

2 Ekim 1918

Bulgaristan' ın savaştan çekilmesi

8 Ekim 1918

Sadrazam Talat Paşa' nın istifası, Ahmed İzzet Paşa' nın sadareti

30 Ekim 1918

Mondros Mütarekesi' nin imzalanması

3-4 Kasım 1918

Almanya ve Avusturya' nın savaştan çekilmeleri

8 Kasım 1918

İzzet Paşa' nın istifası ve Tevfik Paşa' nın sadareti

13 Kasım 1918

İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

1919

Hukuk-ı Aile Kararnamesi' nin ilgası

1919

İstanbul Darü' l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü' l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi' nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

4 Mart 1919

4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa' nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi' nin iktidara geçmesi

15 Mayıs 1919

Yunanlılar' ın İzmir' i işgali ve Batı Anadolu' da ilerlemeleri

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa' nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu' ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi

2 Ekim 1919

Damat Ferid' in istifası ve Ali Rıza Paşa' nın sadareti

22 Ekim 1919

Amasya Protokolü

24 Ekim 1919

Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü' l-Fünun' un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

29 Kasım 1919

Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

1920

Mektebi Harbiye' nin Ankara' da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü' l-Fünun-un lağvedilmesi

16 Mart 1920

İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul' daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu' ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

5 Nisan 1920

Ferid Paşa' nın sadareti

11 Mayıs 1920

Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal' i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

10 Ağustos 1920

İstanbul Hükümeti' nin Sevr Antlaşması' nı imzalanması

2-3 Aralık 1920

Gümrü Antlaşması' nın imzalanması

1921

Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki' nin ölümü

27 Ocak - 12 Şubat 1921

Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti' nde olduğunun tespiti

31 Mart 1921

II. İnönü Zaferi

3 Eylül 1921

Sakarya Meydan Savaşı

20 Eylül 1921

Fransa ile barış

1922

Türk Diş Tabipleri Cemiyeti' nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

27 Ağustos 1922

Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

30 Ağustos 1922

Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı' nın esir edilmesi

9 Eylül 1922

İzmir' in kurtuluşu

11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesi

1 Kasım 1922

Saltanatın ilgası

16 Kasım 1922

Sultan Vahdeddin' in yurtdışına çıkması

16 Kasım 1922

Abdülmecid Efendi' nin halife olarak seçilmesi

1923

Birinci ilmi heyet' in Ankara' da toplanması; Darü' l-muallim' in Yüksek Muallim Mektebi adını alması

24 Temmuz 1923

Lozan Barış Antlaşması

25 Eylül 1923

Mekteb-i Harbiye' nin Ankara' dan İstanbul' daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

13 Ekim 1923

Ankara' nın başşehir olarak kabulü

29 Ekim 1923

Cumhuriyet' in ilanı

3 Mart 1924

Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları   
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 11.07.2011 22:25:47
Yazıyı Ekleyen : zuvay
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1671 kez okundu.
zuvay bugüne kadar toplam 268 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler

Fitne Merkezi Düğünler

şehid

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir


Bugün Hiç Okunmadılar..

Üç ayların faziletleri

ALLAHI ANLAMAK

Evliler İçin Güzel Geçim Usûlleri

cehalet üzerine

BİR GÜL EKİN


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
çağrı , nazlıcan , feveran , koolistiwra , kazan , MGUMUS , yücel01 , f d ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

aile hayatıel kadiradnanALLAHadilenciolum aniisrailmusibetEyyub peygamberakletmek

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   ruveyda
   ARZU SİYER
   laledevri
   şehadet yıldızı
   muhammet27

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.