Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » İlmihal Bilgileri » Mirac


Mirac
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...







           MİRAÇ


Lafzı şu manayadır: Yukarı çıkılacak âlet.. Meselâ: Merdiven. (Zamanımıza göre daha uygun örneği: Asansör veya füze.)


Resulüllah S.A. efendimiz pak vücudları ile, cevherden merdiven ile diri olarak Kuds-ü Mübarekden semaya uruc etmiştir. Böyle bir manaya sahib olmak; nebiler ve resuller arasında ancak Resulüllah S.A.V efendimize mahsusutur. Bundandır ki, Resulüllah S.A.V efendimizin ism-i pâklerine:


 SÂHİB' ÜL- MİRAÇ.


Denildi. Allah-ü Taâlâ ona salât ve selâm eylesin.


Resulüllah S.A. efendimizin nail olduğu MİRAÇ şerefinin toplu beyanı aşağıda anlatılacaktır.


Şöyleki:


Sultan-ı enbiya ve Resul-ü Kibriya (salâvatın en faziletlisi saygıların en tamı ona..) kırk yaşında iken; âlemlere rahmet olarak nübüvvet ve risaletle bütün insanlara Resul peygamber gönderildi. Ri-saletini onlara tebliğ edip imana davet etmeye başladı.


Resulüllah S.A. efendimizin Risaletle gelişinin on ikinci senesi re-ceb ayının yirmi altıncı günü idi. Resulüllah S.A. efendimiz o gün, tek başına Beyt-i Mükerreme' ye gitti; bir direğin önüne oturdu. Yüce Hakka zikir ve fikir ibadeti ile meşgul olmaya başladı.


Bu sırada, Ebu Cehil de; yardımcıları ve uyanları ile görüşmek için geldi. Gördü ki: Hazret-i Muhammed S.A.V yalnız oturmuş; Mev-lâsına ibadetle meşgul.. Yanında ashab-ı kiramdan da kimse yok. Onu böyle görünce; içinden:


 Ona eza cefa edeyim. Diyerek yanına geldi ve şöyle dedi:


 Ya Muhammed, sen peygamber misin?.


Resulüllah S.A. efendimiz, Ebu Cehilin bu sözüne karşılık:


 Evet peygamberim.


Buyurdu. Ebu Cehil şöyle devam etti:


 Böyle yalnız peygamber mi olur?. Hani yardımcıların? hani hizmetçilerin?. Eğer peygamberlik gelmesi gerekseydi, bana gelirdi. Bak, benim şu kadar uyanlarım, hizmetçilerim var.


Böyle dedikten sonra, böbürlenerek yürüdü; gitti.


Ebu Cehil' in ardından, onun yandaşlarından biri daha uyanları ve yardımcıları ile geldi. Bu da, Resulüllah S.A.V efendimizi yalnız görünce eza ve cefa kasdı ile yanına geldi; Ebu Cehil' in dediği gibi dedi. Sonra gitti. Onun yanına oturdu.


Bundan sonra, Kureyş' in ileri gelenlerinden tam yedi kişi ard arda geldi. Hepsi de, avenesi ve uyanları ile geldi; sanki daha önceden söz birliği etmiş gibi, tek tek Resulüllah S.A.V efendimize Ebu Cehü' in dediği gibi söyledi.


Resulüllah S.A.V efendimiz, onların bu yaptıklarına çok mahzun oldu. Sonra şöyle dedi:


 On iki yıldır; ben bunları hak dine ve Yüce Hakkı tevhide davet ederim. Halbuki bunlar, Hakkı kabul etmek şöyle dursun; henüz:


 Resul.


Kime derler?. Bunu dahi anlamamışlar. Resule hizmetçi ve avene ne lâzım?. Ancak resule lâzım olan ilâhî vahyi ve sübhan Allah' ın emrini tebliğ etmektir.


Ve.. Resulüllah S.A.V efendimiz gamlandı.


O gece receb-i şerifin yirmi yedinci pazartesi gecesi idi. Ümmü-hanî' nin evine geldi.


Ümmühanî Ebu Talib' in kızı, Hz. Ali' nin r.a. kız kardeşi idi.


Ümmühani, babası Ebu Talibin evinde kalıyordu. Bu ev, Safa ile Merve arası bir yerde îdi.


Resulüllah S.A.V efendimiz, oraya gittiği zaman; Ümmühanî r.a. kendisini hüzünlü ve gamlı buldu. Resulüllah S.A.V efendimizden hüznünün ve gamının sebebini sordu; Resulüllah S.A.V efendimiz de işin aslını haber verdi.


Ümmühanî, akıllı ve tedbirli bir hanımdı. Resulüllah S.A.V efendimizi teselli etti ve şöyle dedi:


 Onlar sizin risaletinizi, Hak peygamber olduğunuzu, size avene ve hizmetçi gerekmediğini seksiz bilirler. Ne var ki onlar, çok inatçı hasetçi, hırçın olduklarından sırf sizi üzmek, eza cefa kasdı ile öyle demişlerdir.


Bu sözler, bir bakıma Resulüllah S.A. efendimizi teselli içindi; fakat Resulüllah S.A.V efendimizin hüznü yine de kaldı.


Anlatıldığı gibi, gamlı ve hüzünlü olarak; Ümmühanî' nin evinde, yatsıdan sonra, uyur uyanık bir halde yattı.


Sonra..


Resulüllah S.A.V efendimizi cümle mahluktan evvel yaratan; kalb-lerin sevgilisi, türlü türlü keramet, çeşitli nimetler ile cümle insanlara resul olarak gönderen; cümle kemaîâtı ile başta görünen; mü-rebbisi olan şanı yüce nimetleri her yana yaygın, kendisinden başka ilâh olmayan Âlemlerin Rabbı, azamet ve celâli ile Cebrail' e hitaben şöyle buyurdu:


 Gerçekten benim sevgilim, cümle mahluk arasından seçip çıkardığım, cümle yaratılmışların hayırlısı Resulüm: Ümmühanî' nin evinde küffarın ezasından mahzun ve gamlı yatmaktadır. Senin taat ve ibadetin habibimi davet olsun. O süslü kanatlarını yeniden cennet cevherleri ile süsüle; onun hizmeti ile şerefyab ol.

Mikâil' e söyle: Bu gece erzakı tartmayı bıraksın.


İsrafil' e söyle: Suru bir saat kadar bıraksın.


Azrail' e söyle: Bu gece can almaktan el çeksin.


Nur ve ziya meleklerine emir ver: Semaları nurla doldursunlar.


Rıdvan' a söyle: Cenneti süslesin.


Malik' e tenbih et: Cehennem tabakalarını kapasın; zebaniler hareket etmesinler.


Huriler bezenip ellerine cevher saçan tabakları alsınlar. Cennet köşklerini saf saf dizsinler.


Arş hamiline söyle: Mukaddes libası atlas îelekine giydirsin.


Ve., sizler, her biriniz yanınıza yetmiş bin melek alın.


Ve., sen cennete git; bir burak seçip al.


Yeryüzüne in; kabirlerden azabı kaldır. Bundan sonra, habibime git. O: Müşriklerin ezasından dolayı gamlı ve mahzun olarak Üm-mühanî' nin evinde yatıyor. O habibimi rıfk ile, büyük bir keremle kaldır; anlat: Bu gece kendisinin yüce kadrini, izzet ve rif' atını cümleden ziyade yakınlığını kendisine bildirecek gecedir. Onu davet eyle.


Sonra..


Cebrail a.s. cennete gitti. Gördü ki: Orada kırk bin burak gezmektedir. Her birinin alnında Muhammed ism-i şerifi yazılmış. Aralarında bir burak vardı; mahzundu. Başını aşağı eğmiş; gözyaşlan sel gibi akıyordu. Hem de hiç durmadan.


Cebrail o mahzun bürakın yanına vardı. Hüznünün ve ağlamasının sebebini ona sordu. Burak şöyle anlattı:


 Cennette gezerken, aniden kulağıma:


 Ya Muhammed.


Diye bir ses geldi. İşittiğim anda o ismin sahibine aşık oldum. Onun firak ateşi ile cemalinin visali ümidi ile kırk bin yıldariberi böyle hüzün, ağlamak ve visal arzusu ile mahzun olup ağlarım.


Cebrail a.s. o Burak' ın haline merhamet etti; şöyle dedi:


 Senin maşukun olan Hazret-i Muhammed bu gece miraca da vet -olundu. Mescid-i Haram' dan Mescid-i Aksa' ya bürakla gelecektir. Seni götüreyim, muradına er.


Bundan sonra o Burak' a nurdan eğer vurdu; zebercedden gem vurdu. Bundan sonra, iki cihanın sultanı insin ve cinnin Resulü S.A.V efendimizin halvet saraylarına geldi.


Sonra..


Hadis çıkaran imamlar altı hadis kitabı içinde çeşitli yollardan; miraç hadisini yirmi kadar ashab-ı kiramdan alıp rivayet ettiler. Bu ashab-ı kiram dahi, Resulüllah S.A.V efendimizden dinleyip anlatmışlardır.


Resulüllah S.A. efendimiz; nebilerin sultanı, doğru yolu tutan zatların baştacı Ahmed Hamid Mahmud Muhammed' dir. Allah-ü Te âlâ ona salât ve selâm eylesin.


Bu sahabenin dili ile, Resulüllah S.A. efendimizin şöyle buyurduğu anlatıldı:

Ümmühanî' nin evinde idim. Orada uykuya dalmıştım. Gözlerim uyuyordu; ama kalbim uyanıktı.


Bu sırada, Cebrail' in sesi kulağıma geldi; uykudan kalktım, oturdum.


Gördüm ki: Cebrail karşımda duruyor. Bana şöyle dedi:


 Yüce Hak sena selâmeti; seni davet etti. Seni ben taşıyacağım. Allah-ü Taâlâ istedi ki: Sana türlü keremlerle ikram eyleye. Senden evvel gelenler ve senden sonra gelecek olanlar bu türlü kereme nail olmadılar ve olmayacaklardır.


Kalktım. Abdest almak istediğim zaman; abdestim için Kevser nehrinden su gelmesi emri verildi. Ben abdeste hazırlanırken, daha abdest azamı açmadan rıdvan, Kevser suyu dolu yakuttan iki ibrik getirdi.


Bir de yeşil zümrütten leğen getirdi. Bu leğen dört köşe idi. Her köşesine bir cevher konmuştu. O cevherlerin nuru semaya güneş, gibi aydınlık veriyordu.


Bundan sonra yıkandım; sırtıma nurdan bir hülle giydirdiler. Başrnıa da nurdan bir kavuk koydular.


Bu kavuğun hikâyesi şöyleydi: Âdem yaratılmadan sekiz bin sene evvel, Rıdvan onu benim adıma sarmıştı. Sarıldığı vakitten bu yana kırk bin melek o kavuğun çevresinde tazimle durup teşbih ve teh-lille meşgul oluyorlardı. Her teşbihin sonunda bana salâvat-ı şerife okuyorlardı. O kavuğun kırk bin gözü vardı. Her gözünde de dört satır yazı vardı.


BlRÎNCİ SATIRDA: Muhammed Allah' ın Resulüdür.


ÎKİNCÎ SATIRDA: Muhammed Allah' ın Nebisidir.


ÜÇÜNCÜ SATIRDA: Muhammed Allah' ın Habibidir.


DÖRDÜNCÜ SATIRDA." Muhammed Allah' ın Halilidir.


Bundan sonra Cebrail arkama nurdan bir bürde (pelerin gibi) koydu. Belime de kızıl yakuttan bir kemer kuşattı. Elime de yeşil zümrütten bir kamçı verdi. Bu kamçı, dört yüz inci ile süslenmişti. Her incisinin sabah yıldızı gibi parlaklığı vardı. Ayaklarıma da, yeşil zümrütten bir çift papuç giydirdi. Daha sonra, elimden tutup Beyt-i Haram' a götürdü.»


Bir başka rivayette, Resulüllah S.A. efendimiz bundan sonrasını şöyle anlatmıştır:


Zemzem kuyusundan abdest aldım. Beyt-i Mükerreme' yi yedi kere tavaf ettim. Makam-ı İbrahim' de iki rikât namaz kıldım. Hatim' e geldim; dinlenmek için bir mikdar oturdum. Bu oturduğum yerde, Cebrail göğsümü yardı. İçi hikmet ve marifet dolu teşt getirdi. Mika il üç leğen zemzem suyu getirdi. Sarsaklarımı ve göğsümü yıkadılar. Bundan sonra kalbimi yarıp içindeki siyah pıhtı kanı attı ve şöyle dedi:


 Bu kan, heybetli bir şey görünce korkmaya sebeptir. Onu çıkardım. Siz bu gece semalarda, sidre, kürsî ve arşta çok acaip işler ve ulu melekler göreceksiniz. Bu kandan sizi temize çıkardım ki, onlar


dan her birini gereği gibi temaşa edip dilediğiniz gibi konuşmaktan korkmayasınız.


O teşt içinde bulunan hikmeti ve marifeti doldurup kalbimi yerine koydular. Sığadıkları zaman, göğsüm bitişti; yarası kalmadı.


Bundan sonra Cebrail elimden tuttu; beni Mekke' nin dışında bir yere götürdü. Gördüm ki: Mikâil, İsrafil ve Azrail de oradalar. Her birinin yanında yetmiş bin melek saf olmuş duruyor. Beni gördükleri zaman, tam manası ile tazim ve saygı duruşuna geçtiler. Ben de onlara selâm verdim. Selâmım üzerine, Yüce Hakkın sonsuz nimeti ile müjdelediler.


Bundan sonra, Cebrail bana şöyle dedi:


 Ey Allah' ın Resulü, size cennetten Burak getirdim. Binin; me-le-i âlâ teşrifinizi bekler.


Bakınca Burak' ı gördm. Güneş gibi aydınlığı vardı. Yıldırım hızı ile yürüyordu. Ayağını yerden kaldırdığı zaman, gözünün iliştiği yere basıyordu. Ayrıca, o Burak' ın yanında iki kanadı vardı; dilediği zaman, onlar vasıtası ile havada uçuyordu.»


Âlimler Burak' ı şöyle anlattılar:


Cüssesi katırdan küçük; merkepten büyük. Anlaşılır biçimde, fasih Arapça konuşur. Yüce Hak, onun her azasını bir başka cevherden yaratmıştır. Tırnaklan mercandan, ayakları altındandı. Göğsü kırmıza yakuttan, sırtı inciden. İki yanında kırmızı yakuttan kanatları var. Kuyruğu deve kuyruğuna benzer. Başka rivayette: Tavusku-şu kuyruğuna benzer. Son derece süslü idi. Yelesi at yelesine, ayakları da deve ayağına benzerdi. Üzerinde cennet eğeri vardı. Üzengileri kırmızı yakuttan ve cevherdendi.


Resulüllah S.A.V efendimizin anlattıklarına devam edelim: Bundan sonra, Cebrail Burak' ın üzengisini tutup bana: Bin.


Dedi. Binmek istediğim zaman, Burak serkeşlik etti. Bunun üzerine Cebrail ona hitaben şöyle dedi:


 Ey Burak, utanmaz mısın?. Nasıl böyle şaşırtıcı küstahlık edersin?. Şanı yüce nimeti her şeye şamil kendisinden başka ilâh olmayan Allah hakkı için, sana bundan daha faziletli ve bundan daha aziz kimse binemez.


Cebrail' in bu sözü üzerine, Burak çok utandı ve titredi. İri iri ter damlaları dökmeye başladı ve şöyle dedi: Ey Cebrail, hacetim vardır; arz etmek isterim. Bu hacetimin yerince gelmesine vesile olsun diye öyle ettim; yoksa kaçındığımdan değildir. Siz beni çok utandırdınız.»


Bundan sonra, Resulüllah S.A.V efendimiz Burak' a sorar, Burak da anlatır:


Muradın nedir?. Söyle; yerine gelsin.


 Ya Resulellah, ben sana ezelden aşıkım. Nice yıldır aşkınla perişan ve mahzun bir halde idim. Allah' a hamd olsun; şimdi cemalinizin nurunu gördüm. Güzel kokunuzu da kokladım. Şimdi, aşkım bin


kat daha arttı. Kıyamet günü, pak zatınız kabr-i latifinizden kalktığınız zaman mahşere bürak ile geleceksiniz. Ricam, niyazım ve hacetim budur ki: O günde benden başkasına binmeyesiniz. Bana binmek ile, beni mesrur ve pürnur edesiniz.»


Resulüllah S.A.V efendimiz anlatmaya devam edip şöyle buyurdu:


Burak' ın o dileğini kabul ettim. O gün, yine ona binmeyi va-ad ettim.»


Fahr-i Kâinat ve zübde-i mevcudat Resulüllah S.A. efendimiz, kıyamet günü mahşer yerine Bürak ile teşrif edeceğini, Burak' tan duyunca, ümmetinin halleri hatır-ı şerifine gelip mahzun oldu; düşünceye daldı.


Resulüllah S.A.V efendimizin bu hali üzerine; gizliyi saklıyı bilen, şanı yüce, ihsanı bol, kendisinden başka ilâh olmayan Allah Cebrail' e hitaben şöyle buyurdu:


Habibime sor; böyle durgunlaşmasına sebep nedir?.


Cebrail, Resulüllah S.A. efendimize durumu sorunca, şöyle anlatır:


Ben, bu çeşit izzet ikram gördüm. Kıyamet günü yine Burak' a binip geleceğimi işittim. Hatırıma şu geldi: Kıyamet günü olduğu zaman; zaif, kusur dolu, günahkâr olan ümmetimin halleri nice olur?. Elli bin yıl arasat meydanında yaya yürüyecekler. Bunca günahlarını çekerek gidecekler. Sırat üç bin yıllık yoldur. O üç bin yıllık yolu nasıl geçerler?.


Resulüllah S.A.V efendimiz anlatıyor:


Yukarıda anlatıldığı gibi dediğim zaman, bana ilâhî ferman şöyle geldi:


 Her kime ki, benim inayetim olur; sana gönderdiğim Bürak gibi, ona da gönderirim. Onların kabirlerine tek tek bürak yollarım. Mahşere süvari olarak getiririm. Sıratı, binek üstünde kolaylıkla geçiririm. Elli bin yıllık vakti bir an gibi yaparım.


Ve., senin ümmetine, lütuf, kerem ve ihsan muamelem bu şekil-de olacaktır..


Hatırını hoş tut.


Nitekim, bu manada şu âyet-i kerime vardır:


Rahman' a varacak müttakileri, o gün, süvari olarak hasredeceğiz.» (19/85)


Resulüllah S.A.V efendimiz devam buyuruyor:


Yüce Hak' tan gelen kerem vaadine, lütuf ve ihsana sevindim; Burak' a binip oturdum.


Cebrail, sağ üzengi tarafımda yetmiş bin melekle; Mikâil sol üzengi tarafımda yetmiş bin melekle durdu. O meleklerden her birinin elinde nurdan şamdan vardı.


İsrafil arkamda yetmiş bin melekle duruyordu; Burak' ın üzerine örtülen örtüyü omuzunda taşıyordu. Onun ululuğundan hicab edip Burak' ımın örtüsünü taşımasından Ötürü özür diledim; bana şöyle dedi:


 Ya Resulellah, ben bu gece sizin bu örtünüzü taşımak için nice bin senedir ibadet edip ricada bulundum. Sübhan olan Yüce Hak ricamı kabul buyurup muradıma nail eyledi.


 Ne sebeple rica ettin?.


Diye sordum; İsrafil şöyle anlattı:


 Arş altında nice bin sene ibadet ettim.


 Ne istiyorsun?. Dileğin makbul olmuştur. Diye bir hitap geldi; cevabında şöyle dedim:


 Ya Rabbi, günahkâr ümmetlerin şefaatçisi kıyamet gününün sultanı ki, kendi ismini onun ismi ile beraber arşın gözüne yazmışsın; o vücuda geldiği vakit bir saat onun hizmetinde olmak isterim.


Bu dileğim üzerine, Yüce Hak şöyle buyurdu:


 Dileğini kabul ettim. Onun için bir gece olacaktır; o gece: Ona yakınlığımı müyesser edeceğim. Yer noktasından, ulvî âlemime getireceğim Hazinelerimin kapısını şühud anahtarımla ona açacağım. Onu Mekke' den Beyt-i Makdis' e varıncaya kadar yürüteceğim. O zaman, Beyt-i Makdis' e kadar onun bineğinin eğeraltı örtüsünü taşıma şerefine nail olursun.»


Resulüllah S.A.V efendimiz şöyle devam buyurdu:


O gece Burak' ın ayağı yere değmedi. Mekke-i Mükerreme' den Mescid-i Aksa' ya kadar cennet dibaları serilmişti. Burak, hep o dibalar üzerinden geçip gitti.


Böylece giderken, karşıma bir ifrit çıktı; ağzından ateşler saçarak, bana doğru yöneldi.


O zaman Cebrail bana şöyle dedi:


 Ya Resulellah, sana birkaç cümle öğreteyim; onları oku. Bu ifritin ateşi söner; kendisi yok olur.


 Olur; öğret. Deyince, şu duayı öğretti:


 Kerim Allah' ın zatına sığınırım. Bu sığınmamı onun bütün kelimeleri ile yaparım; o kelimelerden öteye ne iyi geçebilir, ne de kötü..


Semadan inenlerin, semaya yükselenlerin ve semadan çıkanların şerrinden sığınırım.


Gecenin ve gündüzün fitnelerinden sığınırım.


Hayır için gelen hariç; gece ve gündüz beliyyelerinden sığınırım.


Ya Rahman!.


Bu duayı okuyunca, o ifritin ateşi söndü; kendisi kaybolup gitti.


Bu sırada, sağımdan bir seda geldi:


 Ya Muhammed, azıcık dur; biraz eğlen. Sana soracaklarım var. Üç defa böyle nida etti; ama ona iltifat etmedim. Geçtim. Solumdan da üç defa ses geldi:


 Ya Muhammed, azıcık dur. Sana soracaklarım var. Bunu da dinlemeden geçtim.


Bir kadın gördüm; kendisini gayetle bezemişti. Güzel elbiseler giyip süslenmişti. Yakınına gittiğim zaman, gördüm ki, çok kocamış bir kadındır. Bu da bana üç kere:


 Dur.


Diye seslendi. Buna da itibar etmeden geçip gittim.


Önümde bir ihtiyar gördüm. Asaya dayanmıştı. Tir tir titriyordu. Bana üç kere:


 Azıcık dur, eğlen; halime bak da acı. Cemalini göreyim; sana soracağım var.


Ben,,bunu da hiç dinlemedim; geçtim.


Bundan sonra, taze bir yiğit gördüm. Gayet güzeldi. Yüzünde nur parlıyordu. Bana:


 Dur ya Muhammed, sana soracaklarım var.


Deyince, Burak durdu. Ona selâm verdim. Selâmımı aldıktan sonra şöyle dedi:


 Sana müjde. Hayrın cümlesi ancak sende ve senin ümmetin-dedir.


Onun bu sözüne karşılık; sena ettim:


 Allah' a hamd olsun.


Dedim. Cebrail dahi, benimle beraber:


 Allah' a hamd olsun. Dedi.


Bundan sonra, gördüklerim için Cebrail' e:


 Bunlar kimlerdir?. Diye sordum; şöyle anlattı:


 Sağ tarafınızdan gelen seda Yahudi sedası idi, Eğer dursaydı-nız; sizden sonra ümmetiniz Yahudilerin kahrı altında hor ve hakir olurlardı.


Sol tarafınızdan gelen seda Nasara' nın sedası idi. Eğer dursaydı-nız; sizden sonra ümmetinize Nasara kavmi üstün gelirdi. Bunların kahrı altında kalırdı.


O kadın da dünya idi. Kendisine sahip olacaklara öyle süslü görünür. Güzel elbiselerle, türlü zinetlerle insanları aldattığına işaret vardır. Onun kocamış olması da, kıyametin yakın olduğuna işarettir. Onun sözüne dursaydınız, tümden ümmetiniz, dünyaya karşı haris olur; dünyaya taparlardı.


O kocamış kimse ise, lain Şeytandı. Sizin çok merhametli olduğunuzu biliyordu. O göründüğü halle sizi aldatmak istedi. Sizi durdurmak için, hile etti. Eğer sözüne kanıp dursaydınız, ümmetiniz son


demlerine kadar; onun hilesinden kurtulamazdı. Çoğunu bastırıp üstün gelirdi...


Duaile..




Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresi



Eklenme Tarihi: 26.10.2008 12:20:01
Yazıyı Ekleyen : cosmicdonusum
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 958 kez okundu.
cosmicdonusum bugüne kadar toplam 401 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler

umre ve cuma namazı

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ NEFS HAKKINDA:

EVLERİMİZ

Ramazan Dersi

kıssadan-hisse..

NİYET?


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
yılmaz , eylül 13 , nur , nur1 , taekwondocu_1580 , HATICE BACIM , ıboo , cankan , deda , YILMAZ42 , engin , phenomenon , 3562765831 , SAHADET_61 , duygusal , yağız ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

yucelsabah namazıaşureailebilereksevgiylefotograflarAHKAFcennetisomuncu baba

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   bucak
   nursevval
   gonca
   mustafasungur25
   şiir_tadında

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.