Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidi
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » Medine Vesikası


Medine Vesikası
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Medine Vesikası
MEDİNE VESİKASI


Bismillâhirrahmânirrahîm.

1-Bu kitap (yazı), Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli mü' minler ve müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için (olmak üzere tanzim edilmiştir.)

2-İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir ümmet (câmi' a) teşlil ederler.

3-Kureyş' sen olan Muhacirler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler ve onlar harp esirlerinin fidye-i necâtını müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir.

4-Benû ' Avf' lar kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye iştirak edeceklerdir ve (müslümanların teşkil ettiği) her zümre (taife), harp esirlerinin fidye-i necâtını müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

5-Benû Hârisler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile evvelki, şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasında iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

6-Benû Sâide' ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki esirlerinin fidye-i necâtını, mü' minler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

7-Benû Cuşem' ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre te' diyeye iştirak edeceklerdir.

8-Benû' n-Neccâr' lar kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

9-Benû ' Amr İbn ' Avf' lar, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştiraık edeceklerdir.

10-Benû' n-Nebît' ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

11-Benû' l-Evs' ler, kendi aralarında âdet olduğu veçhile, evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her bir zümre, harp esirlerinin fidye-i necâtını, müminler arasındaki iyi ve mâkul bilinen esaslara ve adâlet umdelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir.

12-Mü' minler kendi aralarında ağır malî mesuliyetler altında bulunan hiç kimseyi (bu halde) bırakmayacaklar, fidye-i necât veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve mâkul bilinen esaslara göre vereceklerdir.

b-Hiçbir mü' min diğer bir mü' minin mevlâsına (kendisi ile akdî kardeşlik râbıtası kurulmuş kimse) mümâna' at edemez (diğer bir okunuşa göre: Hiçbir mü' min diğer bir mü' minin mevlâsı ile, onun aleyhine olmak üzere bir anlaşma yapamayacaktır.)

13-Takvâ sahibi mü' minler, kendi aralarında mütecâvize ve haksız bir fiil îkaını tasarlayan yahut bir cürüm yahut bir hakka tecavüz veyahut da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kasdını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evlâdı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır.

14-Hiçbir mü' min bir kâfir için, bir mümini öldüremez ve bir mü' min aleyhine hiçbir kâfire yardım edemez.

15-Allah' ın zimmeti (himaye ve teminâtı) bir tekdir; (müminlerin en ehemmiyetsizlerinden birinin tanıdığı himâye) onların hepsi için hüküm ifede eder. Zîra mü' minler, diğer insanlardan ayrıolarak birbirlerinin mevlâsı (kardeşi) durumundadırlar.

16-Yahudilerden bize tâbi olanlar, zulme uğramaksızın ve onlara muârız olanlarla yardımlaşılmaksızın, yardım ve müzâheretimize hak kazanacaklardır.

17-Sulh, mü' minler arasında bir tekdir. Hiçbir mü' min Allah yolunda girişilen bir harpte, diğer mü' minleri hâriç tutarak, bir sulh anlaşması akdedemez; bu sulh, ancak onlar (müminler) arasında umumiyet ve adâlet esasları üzere yapılacaktır.

18-Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün (askerî) birlikler, birbirleriyle münâvebe edeceklerdir.

19-Mü' minler, birbirlerinin Allah yolunda (uğrunda) akan kanlarının intikamını alacaklardır.

20-Takvâ sahibi mü' minler, en iyi ve en doğru yol üzerinde bulunurlar.

b-Hiçbir müşrik, bir Kureyşlinin mal ve canını himâyesi altına alamaz ve hiçbir mü' mine bu hususta engel olamaz (yani Kureyşliye hücûm etmesine mani olamaz.)

21-Herhangi bir kimsenin, bir müminin ölümüne sebep olduğu katî delillerle sâbit olur da maktûlün velîsi (hakkını müdafaa eden) rızâ göstermezse, kısas hükümlerine tabî olur; bu halde bütün mü' minler ona karşı olurlar. Ancak bunlara, sadece (bu kaidenin) tatbiki için hareket etmek helâl (doğru) olur.

22-Bu sahife (yazı)nın muhteviyatını kabul eden, Allah' a ve ahiret gününe inanan bir mü' minin bir kaatile yardım etmesi ve ona sığınacak bir yer temin etmesi helâl (doğru) değildir; ona yardım eden veya sığınacak bir yer gösteren Kıyamet günü Allah' ın lânet ve gadabına uğrayacaktır ki o zaman artık kendisinden ne bir para tediyesi ve ne de bir tavîz alınacaktır.

23-Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah' a ve Muhammed' e götürülecektir.

24-Yahudiler, müminler gibi, muharebe devam ettiği müddetçe (kendi harp) masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler.

25-Benû ' Avf yahudileri, mü' minlerle birlikte (İbn Hişam' da bu, "ma' a" (ile) olarak, Ebû Ubeyde' de ise "min" (den) olarak zikredilir) bir ümmet (câmi' a) teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, mü' minlerin dinleri kendilerinedir. Buna gerek mevlâları ve gerekse bizzat kendileri dahildirler.

b-Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâb eder veya bir cürüm îkâ eder, o sadece kendine ve âile efradına zarar (vermiş) olacaktır.

26-Benûn-Neccâr Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır.

27-Benû' l-Haris Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır.

28-Benû Sâ' ide Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır.

29-Benû Cuşem Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahip olacaklardır.

30-Benû' l-Evs Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahip olacaklardır.

31-Benû Sa' lebe Yahudileri de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır. Yalnız kim ki haksız bir fiil irtikâb eder veya bir cürüm îka eder, o sadece kendini ve aile efradını zarardîde etmiş olacaktır.

32-Cefne (ailesi) Sa' lebenin bir kolu (batn)dur; bu bakımdan Sa' lebe' ler gibi mülâhaza olunacaklardır.

33-Benû' ş-Şuteybe de Benû ' Avf Yahudileri gibi aynı (haklara) sahib olacaklardır. (kaidelere) muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır.

34-Sa' lebe' nin mevlâları, bizzat Sa' lebeler gibi mülâhaza olunacaklardır.

35-Yahudilere sığınmış olan kimseler (Bitâne), bizzat Yahudiler gibi mülâhaza olunacaklardır.

36-Bunlar (yahudiler)' dan hiçbir kimse (müslümanlarla birlikte bir askerî sefere), Muhammed' in müsaadesi olmadan çıkamayacaktır.

b-Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilemeyecektir. Muhakkak ki bir kimse bir adam öldürecek olursa neticede kendini ve âile efradını mesuliyet altına sokar; aksi halde haksızlık olacaktır (yani bu kaideye riâyet etmeyen bir kimse haksız vaziyette olacaktır.) Allah bu yazıya en iyi riâyet edenlerle beraberdir.

37-(Bir Harp vukuunda) Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve müslümanların masrafları kendi üzerindedir. Muhakkak ki bu sahîfede (yazıda) gösterilen kimselere harp açanlara karşı, onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Onlar arasında hayırhahlık ve iyi davranış bulunacaktır. (kaidelere) muhakkak riayet edilecek, bunlara aykırı hareketler olmayacaktır.

b-Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm îka edemez: Muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir.

38-Yahudiler müslümanlarla birlikte, beraberce harp ettikleri müddetçe masrafta bulunacaklardır.

39-Bu sahîfenin (yazının) gösterdiği kimse lehine Yesrib vâdisi dahili (cevf), harâm (Mukaddes) bir yerdir.

40-Himâye altındaki kimse (cârr), bizzat himaye eden kimse gibidir; ne zulmedilir ve ne de (kendisi) cürüm îka edecektir.

41-Himâye verme hakkına sahip kimselerin izni müstesna, bir himaye hakkı verilemez.

42-Bu sahîfede (yazıda) gösterilen kimseler arasında zuhurundan korkulan bütün öldürme yahut münâzaa vaka' larının Allah' a ve Resûlüllah Muhammed' e götürülmeleri gerekir. Allah bu sahîfeye (yazıya) en kuvvetli ve en iyi riâyet edenlerle beraberdir.

43-Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar, himâye altına alınmayacaklardır.

44-Onlar (Müslümanlar ve Yahudiler) arasında, Yesrib' e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır.

45-Şayet onlar (yahudiler), (Müslümanlar tarafından) bir sulh akdetmeye veya bir sulh akdine iştirake davet olunurlarsa, bunu doğrudan doğruya akdedecekler veya ona iştirak edeceklerdir. Şayet onlar (Yahudiler), (müslümanlara) aynı şeyleri teklif edecek olursa, mü' minlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır;din mevzuunda girişilen harp vaka' ları müstesnadır.

b-Her bir zümre, kendilerine ait mıntıkadan (gerek müdafaa ve gerekse sâir ihtiyaçlar hususunda) mesuldür.

46-Bu sahifede (yazıda) gösterilen kimseler için ihdas edilen şartlar, aynı şekilde Evs Yahudilerine, yani onların mevlâlarına ve bizzat kendi şahıslarına, bu sahifede (yazıda) gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam bir muhafazakârlık ile tatbik olunur. (kaidelere) muhakkak riâyet edilecek, bunlara aykırı hareket olmayacaktır. Ve haksız şekilde kazanç temin edenler, sadece kendi nefsine zarar vermiş olurlar. Allah bu sahifede (yazıda) gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel riâyet edenlerle beraberdir.

47-Bu kitap (yazı), bir haksız fiil îka eden veya cürüm işleyen (ile cezâ) arasında engel olarak giremez. Kim ki bir harbe çıkar, emniyette olur veya kim ki Medine' de kalırsa yine emniyet içindedir; haksız bir fiil ve cürüm îkaı hallerini, (bu sahîfeyi) tam bir sadakat ve dikkat içinde muhafaza eden kimseler üzerinde tutacaklardır
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 09.09.2009 16:34:59
Yazıyı Ekleyen : nureddinbayram
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2031 kez okundu.
nureddinbayram bugüne kadar toplam 1415 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

müslüman çocuklara öğretilmesi gereken konular

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır


Bugün Hiç Okunmadılar..

RESİMLERLE NAMAZIN KILINIŞI

İNSAN NİÇİN YARATILDI

Takva nedir?

Leylek Göçü

KABRİSTAN !!..


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
veteriner , 26kızılcıklı26 , ffahriyer , kullum , memetto , ASO , mehmetali , 30464501126 , surali , talha. , vedat aydın , ubeyde , çınar ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

eyazrailsudenNAMAZmescidi nebiekrfilistinlicocukHz. HaticeEDEN BULURVEHBsekerat

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   I.Akin
   türkoğlu12
   Yusuf_Mihrab
   dji159
   witness_1989

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.