Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Mektuplar » HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN HÜKÜMDARL..


HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)'İN HÜKÜMDARLARA YAZDIRDIĞI MEKTUPLAR
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

a) Bizans Kayseri' ne Gönderilen Mektûp
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r-rahim... Allah' ın kulu ve Rasûlü Muhammed (s.a.s.)' den, Rum' un büyüğü Hirakl' e. Hidâyet yoluna uyanlara selâm olsun. Bundan sonra: Ben seni İslâm' a ve onu yayma hizmetine dâvet ediyorum. Müslüman ol ki, selâmete eresin, Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer kabûl etmezsen, halkının vebâli senin boynundadır."
"Ey Ehl-i Kitab! Bizimle sizin aranızda müşterek bir kelimeye gelin: Ancak Allah' a kulluk edelim. O' na kullukta hiç bir şeyi ortak yapmayalım. Allah' ı bırakıp bir kısmınız diğer kısmınızı Rab edinmesin. Eğer yüz cevirirlerse, ' şâhid olun, biz Müslümanız' deyin" (Âl-i İmrân Sûresi, 64).(265)
Dihye, Rasûlullah (s.a.s.)' in mektubunu Hirakl' e götürdüğü zaman Hirakl Kudüs' te bulunuyordu. Elçiyi iyi karşıladı. Rasûlullah (s.a.s) hakkında bilgi edinmek için, bölgede bulunan Arap tâcirlerinin huzûruna getirilmesini emretti.
Mekke' den bir ticâret kafilesi o sırada bu bölgede bulunuyordu. Kafilede Kureyş' in reisi Ebû Süfyân da vardı. Ebû Süfyan ve arkadaşları getirildiğinde, Bizans' ın ileri gelen din ve devlet adamları, piskoposlar, papazlar İmparator Hirakl' in etrâfında sıralanmışlardı. Kayser tercüman vâsıtasiyle:
-Peygamberlik davasında bulunan bu zâta, içinizde soyca en yakın olan kim? diye sordu. Ebû Süfyân:
-Burada nesebce O' na en yakın benim, diye ilerledi. Kayser Ebû Süfyân' ı arkadaşlarının önüne oturttu. Sorularıma doğru cevâp vermezse, siz düzeltin, dedi. Sonra İmparator ile Ebû Süfyân arasında şu konuşma geçti:
-İçinizde Muhammed (s.a.s.)' in soyu nasıldır?
-Asil bir soydandır.
-Memleketinizde ondan önce Peygamberlik davasında bulunan oldu mu?
-Hayır.
-Sülâlesinde hükümdar var mı?
-Hayır.
-O' nun dinine girenler halkın eşrâfı mı, zayıfları mı?
-Çoğunlukla fakir ve zayıf kimseler.
-O' na uyanlar gün geçtikce çoğalıyor mu, azalıyor mu?
-Çoğalıyor.
-Dinine girdikten sonra, beğenmeyip ayrılanlar oldu mu?
-Olmadı.
-Daha önce yalan söylediği olur muydu?
-Aslâ olmazdı.
-Hiç sözünde durmadığı oldu mu?
-Olmadı, ancak şimdi biz onunla barış yaptık. Bu müddet içinde nasıl davranacağını bilmiyoruz.
-O' nunla hiç savaştınız mı?
-Evet savaştık.
-Netice ne oldu ?
-Bazan biz, bazan O kazandı.
-Size ne emrediyor?
-Yalnız Allah' a kuluk edin, O' na hiç bir şeyi ortak yapmayın, dedelerinizin taptığı putları bırakın, diyor. Namaz kılmayı, doğru ve iffetli olmayı, akrabalık bağını kesmemeyi emrediyor.
Bundan sonra imparator sözlerine şöyle devam etti:
Nesebce asîl olduğunu söylediniz. Peygamberler dâima asil soydan gelmiştir. İçinizden daha önce böyle bir davada bulunan olmadığını anlattınız. O' halde eski bir davanın peşinde bir kişi sayılamaz. Soyunda hükümdar yoktur, dediniz. Bu durumda servet ve saltanat peşinde olduğu da söylenemez. Daha önce kesinlikle yalan söylemediğine şehâdet ediyorsunuz. İnsanlara yalan söylemeyen Allah' a karşı da yalan söylemez. O' na imân edenlerin çoğunlukla fakir ve zayıflar olduğunu ifade ettiniz. Peygamberlere ilk uyanlar dâima böyle olmuştur. O' na uyanların gün geçtikçe arttığını söylediniz. Hakk' a uyanlar azalmaz, dâima çağalır. Dinine girdikten sonra dönen hiç yok dediniz. İmân kalbde kökleşince çıkmaz. Sözünde durduğunu, kimseyi aldatmadığını itirâf ettiniz. Peygamberler kimseyi aldatmaz. Sizi ancak Allah' a kulluk etmeğe, O' na hiç bir şeyi ortak koşmamağa dâvet ettiğini açıkladınız. Eğer bu söyledikleriniz doğru ise, ayaklarımın bastığı şu topraklar, yakında O' nun olacaktır. Ben bir peygamber geleceğini biliyordum ama, sizden çıkacağını sanmazdım. Eğer O' na ulaşabileceğimi bilsem, her zahmete katlanırdım. Yanında olsam, ayaklarını yıkar, hizmet ederdim. dedi. Sonra mektûbu okuttu.
İmparatorun Ebû Süfyânla yaptığı konuşma, papazları kızdırmıştı. Mektup okununca salonda gürültü çoğaldı. İmparator işin kötüye varmasından korktu. Elçinin ve Arap tâcirlerin çıkmalarını istedi. Ben sizin dininize bağlılığınızın derecesini anlamak istemiştim, diyerek tutumunu değiştirdi.(266)
Kayser Hirakl' in kalbinde iman kıvılcımı belirmişti. Dünya hırsı ve saltanatını kaybetme korkusu, bu kıvılcımı söndürdü. Fakat elçiye saygısız davranmadı, hediyeler vererek nezâketle geri çevirdi.

b) İran Kisrâ' sına Gönderilen Mektup
Bismi' llâhi' r-rahmâni' r-rahim. Allah' ın kulu ve Peygamberi Muhammed (s.a.s.)' den Fars' ın ulusu Kisrâ' ya. Hidâyete uyanlara, Allah ve Rasûlüne imân edenlere, Allah' tan başka hiç bir ilah olmayıp O' nun bir tek olduğuna, ortağı ve benzeri bulunmadığına, Muhammed (s.a.s.) ' in O' nun kulu ve rasûlü olduğuna şehâdet edenlere selâm olsun. Ey Kisrâ! Seni Allah' ın dinine dâvet ediyorum. Çünkü ben, dirileri (Allah' ın azabıyla) uyarmak, kâfirler üzerine o söz (azab) hak olmak için, bütün insalara Peygamber gönderildim. Ey Kisrâ! müslüman ol ki selâmet bulasın. Eğer olmazsan, mecûsîlerin günâhı boynuna olsun.(267)
Rasûlullah (s.a.s.), mektubun Kisrâ' ya verilmek üzere, Bahreyn emiri Münzir' e teslimini emretmişti. Bahreyn, o zaman İran' a bağlıydı. Münzir mektubu Kisrâ' ya götürdü. Kisrâ mektubu okuyunca yırtıp parçaladı. Rasûlullah (s.a.s.) bundan haberdar olunca:
-Parça parça olsunlar, buyurdu.(268)
Çok geçmeden Kisrâ Hüsrev Perviz, oğlu Şirvehy tarafından karnı deşilerek öldürüldü. Hz. Ömer' in halifeliği sırasında da Kisrâ' nın imparatorluğu parçalandı, Sâsâni Sülâlesi son buldu. Bütün İran toprakları Müslümanların eline geçti.


c) Habeşistan Necâşisi' ne Gönderilen Mektup
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r-rahîm. Allah' ın Rasûlü Muhammed (s.a.s.)' den Habeş Meliki Necâşî' ye. Ey Melik, Müslüman ol. Ben, kendisinden başka ilâh olmayan, Melik, Kuddûs, Selâm, Mü' min, Müheymin (gibi yüce sıfatlarla muttasıf) Allah' ın sana olan nimetlerinden dolayı mesrûrum, senin adına hamdediyorum.
Şehâdet ederim ki, Meryem' in oğlu İsâ, Allah' ın ruhu ve kelimesidir. O' nu hiç evlenmemiş, tertemiz ve çok iffetli bir hanım olan Meryem' e ilka etti. Böylece Meryem İsâ' ya hâmile oldu. Âdem' i (anasız-babasız) kudretiyle yarattığı gibi, İsâ' yı da (babasız) olarak ruhundan ve nefhinden yarattı.
Ey Melik! Seni eşi ve benzeri olmayan tek bir Allah' a itâata, bana uymaya ve bana Allah' tan gelene imâna dâvet ediyorum. Çünkü ben Allah' ın Peygamberiyim. Seni ve askerlerini Allah' ın dinine çağırıyorum. Ben size tebliğ ve nasihat ettim. Nasihatımı kabûl edin. Selâm hidâyete uyanlara.(269)
Habeşistan' a hicret etmiş olan müslümanlardan bir grup ile, Hz. Ali' nin ağabeyi Câfer Tayyar hâlâ dönmemişlerdi. Rasûlullah (s.a.s.) elçisi vâsıtasiyle bunların gönderilmesini ve Ümmü Habîbe' nin de zât-ı risâletlerine nikâh edilerek, gönlünün hoş edilmesini istemişti.
Necâşi, Ümmü Habîbeyi Rasûlullah (s.a.s.)' e nikâhladı. Habeşistan' da bulunan Müslüman muhâcirleri gemiye bindirip gönderdi. Rasûl-i Ekrem' e bir mektup yazarak Müslüman olduğunu da bildiridi.


Rasûlullah (s.a.s.)' e Habeş Necâşi' sinin Mektubu
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r-rahîm, Allah' ın Rasûlü Mahammed (s.a.s.)' e Necâşi Ashame tarafından. Ey Allah' ın Peygamberi, kendisinden başka ilâh olmayan Allah' ın selâmı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.
Ey Allah' ın Rasûlü, Hz. İsâ hakkındaki açıklamayı hâvi mektubunuz bana ulaştı. Göklerin ve yerin Rabbı olan Allah' a yemin ederim ki, Hz. İsa da, kendisiyle ilgili olarak, zikrettiğinizden ziyâde birşey söylememiştir. O' nun söyledikleri de, sizin buyurduğunuz gibidir. Bize tebliğ ettiğiniz şeyleri öğrendik. Amcanız oğlu (Câfer) ve arkadaşlarıyle tanıştık. Ben şehâdet ederim ki sen, Allah' ın geçmiş Peygamberleri tasdik eden, sözünde sâdık Rasûlüsün. Sana bîat ettim, (daha önce) amcanız oğluna bîat ederek, âlemlerin Rabb' ı Allah Teâla' ya imân edip Müslüman olmuştum.(270)


d) Mısır Meliki Mukavkıs' a Gönderilen Mektup
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r–rahîm. Allah' ın kulu ve Rasûlü Muhammed (s.a.s.)' den Kıbt milletinin büyüğü Mukavkıs' a. Selâm hidâyet yoluna uyanlara. Ben, seni İslâm Dini' ne dâvet ediyorum. Müslüman ol ki selâmete eresin, Allah da ecrini iki kat versin. Kabûl etmez, yüz çevirirsen, Kıbt milletinin günâhı boynuna olsun." (Mektup, Âl-i İmrân Sûresi' nin 64' üncü âyetiyle son bulmaktadır.(271)
Mısır Mukavkısı Cüreyc, Rasûlullah (s.a.s.)' in elçisine hürmet gösterdi, fakat Müslüman olmadı. Elçiye bir mektup verdi, hediyelerle geri çevirdi.


Rasûlullah (s.a.s.)' e Mısır Mukavkısı' nın Mektubu
Bismi' llâhir' r-rahmâni' r-rahîm. Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)' e, Kıbtın büyüğü Mukavkıs' tan, Selâm sana. Mektubunu okudum. Münderecâtını ve dâvetinizi anladım. Zuhûru beklenen bir peygamber kaldığını biliyordum. Fakat ben O' nun Şam' dan çıkacağını sanırdım. Elçinize ikram ettim. Size Kıbt milleti arasında mevkii yüksek iki câriye ile bir elbise ve binmeniz için de bir ester hediye gönderiyorum. Selâm sana muhterem Peygamber.(272)
Bu câriyelerden Mâriye' yi Rasûlullah (s.a.s.) kendisi aldı. İbrahim adındaki oğlu bundan oldu. Kardeşi Şirin' i ise şâiri, Hassan b. Sâbit' e verdi. Düldül adı verilen beyaz estere de bindi.


e)Yemâme Emiri Hevze' ye Gönderilen Mektup
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r–rahîm. Allah' ın Rasûlu Muhammed (s.a.s.)' den Ali oğlu Hevze' ye. Selâm hidâyet yolunda olanlara. Bil ki, Rabb' ım benim dinimi yakın bir zamanda, dünyanın en uzak ufuklarında parlatacak. Ey Hevze, Müslüman ol da selâmete er. Ben de idâren altındaki yerleri, senin idârende bırakayım.(273)
Hrıstiyan olan Hevze, Müslüman olmadı. Rasûlullah (s.a.s.)' e yazdığı cevapta:
-Beni dâvet ettiğin din çok güzel. Ancak Arablar benim yerime göz koymuşlardır. Beni veliahd yaparsan, sana tâbi olurum, dedi. Rasûllüllah (s.a.s.)' a Hevze' nin cevâbı okununca:
-Bu adam ne söylüyor? Bu şartla O' na bir karış yerin idaresini bile bırakmam, buyurdu.(274) Hevze, Mekkenin fethinden sonra öldü. Çok geçmeden bu bölge Müslüman oldu.


f) Gassân Emiri Hâris' e Gönderilen Mektup
"Bismi' llâhi' r-rahmâni' r–rahîm. Allah' ın Rasûlü Muhammed (s.a.s.)' den Ebû Şemmer oğlu Hâris' e. Selâm hidâyete uyan, bana imân edip nübüvvetimi tasdik edenler üzerine olsun. Seni, eşi ve benzeri olmayan tek bir Allah' a imân etmeğe dâvet ediyorum.Kabûl ettiğin takdirde, yerinde hümükdar olarak kalacaksın.(275)
Hâris, Rasûlullah (s.a.s.)' in mektubunu küstahca yere attı. Elçiye saygısız davrandı. Hatta, Bizans İmparatorundan Medine üzerine asker sevki istemiş, fakat Kayser reddetmişti. Elçi Şuca' , Hâris' in davranışını arzedince Rasûl-i Ekrem (s.a.s.):
-Allah mülkünü elinden alsın, buyurdu.
Hâris, Mekke' nin fethi sırasında öldü. Ülkesi Hz. Ömer' in halifeliği sırasında İslâm sınırları içine girdi.
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 08.02.2009 14:08:57
Kaynak : .
Yazıyı Ekleyen : nureddinbayram
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1741 kez okundu.
nureddinbayram bugüne kadar toplam 1415 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Kuran'ı Resul Değil, Allah Açıklamıştır!

umre ve cuma namazı

allahın 7 ismi

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ


Bugün Hiç Okunmadılar..

Şeytanın Arkadaşlığı

hikaye onuncu yılın hatırasına

cehennem azabi‏

SOKAKLAR VE ÇOCUKLAR

RECİ' VAK'ASI


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
emine , ferit , burhan , !! CANOMM !! , p_se-da_sarayli_32@hotmail.com , karakedi@hotmail.com , HSDEMİRCAN , habbe , fatih durmuş , celikreklam ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

potansiyel enerjipeygamberliksiracTEVBEbismillahgermanuskalemislam dinikullukallaha ortak

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   özlm001
   N-F-K FaN
   azrahil
   Ömer Naci
   ege

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.