Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.


Gün'e islamiyazılar ile başlayın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » ATATÜRK'ÜN DİNDAR KİŞİLİĞİ


ATATÜRK'ÜN DİNDAR KİŞİLİĞİ
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Vefatından bu yana Atatürk hakkında pek çok yazı ve eser kaleme alınmış, konferanslar ve toplantılar düzenlenmiş, çeşitli yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Şüphesiz Atatürk; tarihin şahit olduğu en büyük komutan ve devlet adamlarından biridir. Bunu tüm dünya kabul etmektedir.Atatürk' ün saydığımız bu özellikleri, aslında onu tanımak için yeterli unsurlardır. Ancak Atatürk' ün, bütün bu üstün özelliklerinin yanı sıra hayatında ve davranışlarında önemli yer tutan, onun sosyal yönünü ve karakterini belirleyen İslam ahlakından kaynaklanan pek çok özelliği bulunmaktadır. Tevazusu, hoşgörüsü, barışçı ve uzlaşmacı kişiliği, duygusallıktan uzak, akılcı yapısı, ahlak anlayışı, dinine karşı olan hassasiyeti, kararlılığı, giyim ve kuşamına, temizlik ve bakımına, sanat ve estetiğe verdiği önemi bunlar arasında sayabiliriz.Sadece TBMM' nin açılışı için hazırlattığı bildiri ya da Balıkesir' de verdiği hutbe bile, tek başına Atatürk' ün dindar kişiliğini gözler önüne sermek için yeterlidir.


TBMM' nin Açılış BildirisiBüyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmıştır. Bu açılışın 21 Nisan 1920' de tüm Türkiye' ye gönderilen bildirgesi, bildirgeyi kaleme alan Atatürk' ün samimi dindarlığını açıkça gözler önüne seren tarihi bir belge niteliğindedir:1. Allah' ın yardımıyla 23 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara' da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.2. Vatanın bağımsızlığı, yüksek halifelik ve saltanat makamının kurtarılması gibi çok önemli vazifeleri olan Meclisin açılış gününü, Cumaya tesadüf ettirmekten maksat, o günün kutsallığından faydalanmak ve açılmadan önce sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Camii' nde Cuma namazı kılmak, Kuran ve namazın nurlarından faydalanmaktır. Namazdan sonra Peygamberimiz (sav)' in sakalı ve sancağı el üstünde olduğu halde Meclis binasına gidilecektir. Camiden buraya kadar olan merasim için Kolordu Komutanlığı' nca özel olarak askeri tertibat alınacaktır.3. O günün kutsallığını güçlendirmek için bugünden başlayarak valiliklerde, vali beyefendinin düzenlemesiyle hatim indirilecek, muhayiri şerif okunacaktır. Hatmin son kısımları Cuma namazından sonra Meclis binası önünde tamamlanacaktır.
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası


4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı biçimde bugünden başlanarak muhari ve hatm-i şerif okutularak Cuma günü ezandan önce selavat verilecek ve hutbede halife padişahımızın adı söylenirken, padişahımızın ve topraklarımızın bir an önce kurtuluşu ve mutluluğa erişmesi için dua edilecektir. Cuma namazı kılındıktan sonra hatim duası yapılarak yüce halifelik ve saltanat makamının ve bütün yurdun kurtulması uğrundaki milli çalışmaların kutsallığı ve milletin her bireyinin kendi temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi' nin vereceği vatan görevlerini yerine getirmesine ilişkin vaazlar verilecektir. Sonunda halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, mutluluğu ve bağımsızlığı için dua edilecektir.
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi balkonunda milletvekilleriyle birlikte. (11 Ocak 1921)


Bu dini ve vatani törenin arkasından camilerden çıkıldıktan sonra bütün yurtta hükümet konaklarına gelinerek Meclisin açılmasından dolayı kutlama yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okunacaktır.5. Yüce Allah' tan tam başarı dileriz."Beş maddeden oluşan bu bildirgenin her maddesi Atatürk' ün samimi, dindar kişiliğinin açık birer ifadesidir.
' ... Halbuki Elhamdülillah, hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız....'
(16 Mart 1923, Adana Türk Ocağı, esnaf ve sanatkarlarla toplantı)
Balıkesir Hutbesi
Atatürk bütün yaşamını cephelerde mücadele etmekle geçirmiş, Kurtuluş Savaşı' na tek başına yön vermiş, Türk Ordusunun başına geçmiş ve büyük bir zafere imza atmış büyük bir komutandır.


Atatürk' ün din konusundaki samimiyetini ve dinine olan bağlılığını ortaya koyan diğer bir tarihi delil de onun çıktığı bir yurt gezisi sırasında Balıkesir' de vermiş olduğu hutbedir. Atatürk, bu hutbeyi, 7 Şubat 1923 tarihinde Zağanos Paşa Camii' nde vermiştir:Ey Millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah' ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe, memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki, Kuran-ı Azimüşşan' daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak' tır.Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dara yani iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diğeri Allah' ın evi idi. Millet işlerini Allah' ın evinde yapardı.Efendiler... camiler; ibadet ve itaatle beraber din ve dünya için neler yapmak gerektiğini düşünmek, yani meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni, başlı başına faaliyette bulunmak elzemdir.İşte bizim burada din ve dünya için, istikbal ve istiklalimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Milli emelleri, milli iradeyi yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin bilinmesi neticesinden çıkarmak gerekir. Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.... Efendiler! Hutbe demek halka hitap etmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur. Hutbe denildiği zaman bundan birtakım manalar ve mefhumlar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi irad eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber zaman-ı saadetlerinde hutbeyi kendileri verirlerdi.Gerek Peygamber Efendimiz gerekse Hulefayı Raşidin' in hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek peygamberin gerekse Hulefayı Raşidin' in söylediği şeyler, o günün meseleleridir. O günün askeri, idari, mali, siyasi ve içtimai konularıdır.İslam ümmeti çoğalıp, İslam memleketleri genişlemeye başlayınca, Cenab-ı Peygamber ve Hulefayı Raşidin' in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irad etmelerine imkan olmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde ileri gelenlerin en büyüğü idi.
Atatürk' ün önderliğinde yürütülen ve büyük bir zaferle neticelenen Kurtuluş Savaşı' nın kazanılmasında, Türk Milleti' nin inançlı tavrının çok büyük bir rolü olmuştur. Genç-yaşlı demeden büyük fedakarlıklar gösteren Türk insanı, vatanın müdafasına önemli bir katkıda bulunmuştur. Üstteki resimde Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara' da askeri bir fabrikada mermi yapan, ninesi ve torunlarıyla fedakar Türk kadınları görülüyor.
(sağda üstte resim) Kurtuluş Savaşı' nda Cephane Taşıyan Kadınlar, Halil Dikmen (Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 1933)


Vatana, millete hizmet edenleri daima takdir eden Atatürk, Milli Mücadele' yi destekleyen Amasya Müftüsü Kamil Efendi ile görüşürken, 22 Kasım 1930
(sağ alt resim) Köyün Geriye Alınması, Sami Yetik (İstanbul Askeri Müze, 1934)

Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa söylerlerdi. Bu tarzın devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka doğruları söylemesi ve halkı aydınlatması; halkı, umumi ahvalden haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü herşey açık söylendiği zaman halkın dimağı faaliyet halinde bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek, şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir...
Sivas Kongresi sırasında milli teşkilatlanmaya destek olan Sivas Kadısı Hasbi ve Erzincanlı Şeyh Fevzi Efendilerle


Hutbeden maksat, halkın aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. Yüz, iki yüz, hatta bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanları cehl ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hutbeyi okuyanın her halde halkın kullandığı dili kullanması lazımdır. Geçen sene BMM' de irad ettiğim bir nutukta demiştim ki: ' Minberler halkın dimağları, vicdanları için bir feyz menbaı, bir nur menbaı olmuştur.' Böyle olabilmesi için minberlerde aksedecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, fenni ve ilmi hakikatlere uygun olması lazımdır. Hatiplerin siyasi, içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış telkinler verilmiş olur. Binaenaleyh hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olacaktır.15Atatürk' ün dindarlığının önemli bir göstergesi de; elbette ki vatanın müdaafası için verdiği mücadelesidir.Atatürk bütün yaşamını cephelerde mücadele etmekle geçirmiş, Kurtuluş Savaşı' na tek başına yön vermiş, Türk Ordusunun başına geçmiş ve büyük bir zafere imza atmış büyük bir komutandır.İslam yurdu olan güzel vatanımızın düşmanın eline geçmemesi için herşeyi göze almış ve yıllarca mücadele etmiştir. Atatürk' ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı' nı büyük bir inançla gerçekleştiren Türk Milleti' nin tavrı, aşağıdaki Kuran ayetiyle büyük bir uyum içindedir:Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara Suresi, 190)Atatürk' ün Günlüğünden Bazı NotlarMücadelesinde destek ve yardımı her zaman Allah' tan isteyen Atatürk, her fırsatta Kuran okutup dua etmeye önem vermiştir. Üstelik bu konuyla ilgili deliller Atatürk' ün kendi el yazısıyladır. Gençliğinden itibaren günlük tutma alışkanlığı olan ve bu alışkanlığını Büyük Taarruz döneminde de sürdüren Atatürk' ün notları, bize onun samimi inancını gösteren önemli delillerdendir. Aşağıda Atatürk' ün günlüğünden konumuzla ilgili bazı bölümleri aktarıyoruz :
Mücadelesinde destek ve yardımı her zaman Allah' tan isteyen Atatürk, her fırsatta Kuran okutup dua etmeye önem vermiştir. Resimde ordularımızın muzafferiyeti için TBMMönünde Abdullah Azmi Efendi tarafından okunan dua görülüyor. (28 Mayıs 1922)


9 Mart 1922, Perşembe - SivrihisarSaat 8' e doğru (akşam) İsmet Paşa geldi. Evvela yemek. Yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında... bilgi verdim. Ondan sonra hafıza Kur' an okuttuk.10 Mart 1922, Cuma - AziziyeSaat 5 (akşam) Aziziye, yorgunluk hissettim... Bir saat kadar uyudum. Sonra vücudumu süngerle sildim. Yeterli istirahat etmiştim. İsmet, Yakup Şevki ve Selahattin Paşalar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti, gördüm. Hafıza Kur' an okuttum. Saat 10' da gittiler. Benim notları yazıyorum. Biraz kitap okuduktan sonra yatacağım. Yarınki planımız üç tümenin teftişidir.17 Mart Cuma - AkşehirTayyare bölüğünü teftiş. Fazıl Bey ve diğer bir pilot uçtu. Fransızlardan alınan 14 tayyare Adana' ya gelmişti... İki tayyare uçurmak istedik. Motorları işletmek güç oldu. Biri uçabildi.Karargaha dönüş. Saat 8' e kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur' an okuttuk. İsmet Paşa da geldi. Yemekten sonra gittiler.
Ankara Vilayet Konağı kapısının önünde Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi tarafından yapılan duayı dinlerken (27 Aralık 1919)
TBMM önünde Ramazan Bayramı münasebetiyle ordularımızın başarısı için yapılan dua ve bayram merasimi (6 Mayıs 1920)


20 Mart Pazartesi-AkşehirMüdafaa-i Hukuk heyeti, İhsan, Fahrettin Paşalar geldi.İhsan Paşa (Ali İhsan Sabis) şikayet etti. Haksızdır. Açık konuştum. Otomobille gezdim. İsmet Paşa' ya gittim. Beraber bize geldik. Fahrettin (Altay) Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur' an okuttuk.24 Mart Cuma - AkşehirMütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında hafız Ulucami' de mevlüt okudu... Gece yarısından sonra saat 5' e (sabah) kadar Ankara' da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım..."16Atatürk Çanakkale Savaşı' nın başarıya ulaşmasının
nedeni olarak Allah' a ve dine olan
bağlılığı göstermektedirÇanakkale muharebelerinde Atatürk' ün emrinde çarpışan, daha sonra Atatürk Anafartalar Grup Komutanı olunca onun yerine 19. Tümen Komutanı olan Albay Şefik Aker, tarihi bir anısını şöyle anlatır:8/9 Ağustos (1915) gecesi bana 19. Fırka Komutanlığı' nı teslim edip Anafartalar Grubu Komutanlığı' na idareye giderken, Atatürk benim sol yanımda idi. Ağzından çıkan bir fısıltı dikkatimi çekti. O' nun selamet ve başarı için Allah' a fısıltı ile niyazda bulunduğunu görmüş ve anlamıştım. 17
Anafartalar Grubu Komutanı Atatürk muharebe arkadaşlarıyla.


Atatürk' ün bu güzel tavrı, ' Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ' yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah' a tevekkül etsinler.' (Al-i İmran Suresi, 160) ayetinde tarif edilen mümin karakterinin güzel bir örneğidir.Çanakkale Savaşı sırasında kahraman ordumuzun da manevi gücüyle ayakta kaldığını gören Atatürk, askerlerimizin kararlılıklarını şöyle belirtmiştir:Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur (yılgınlık) bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran' ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler, kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi' ni kazandıran bu yüksek ruhtur. 18Bu iman vesilesiyledir ki, Türk Ordusu Çanakkale' de 250 bin şehit vermesine rağmen en ufak bir gerileme ve sarsılma göstermeden kahramanca mücadele etmiştir. Çanakkale' de şehit ve gazi olan askerlerimizin bu üstün ahlakı, aşağıdaki Kuran ayetinin de bir tecellisidir:Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklık gösterin ve Allah' ı çokca zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi, 45)
Allah' tan başkasından korkmayan ve şehit olmayı en yüksek mertebe kabul eden Atamız, aynı duyguları ordumuza da aşılamıştır. Üstte Büyük Taarruz' a hazırlanan askeri birliklerin TBMM önündeki geçit töreni görülüyor.


Atatürk de, şehadeti ve gaziliği en büyük onur ve en yüce makam bilen kahraman Türk Ordusuna şu sözlerle hitap etmiştir:Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. 19Allah' tan başkasından korkmayan ve şehit olmayı en yüksek mertebe kabul eden Atamız, aynı duyguları ordumuza da aşılamıştır. Bir Kuran ayetinde iman edenlerin bu güzel özelliklerine şöyle dikkat çekilir:' Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun"dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"diyenlerdir.' (Al-i İmran Suresi, 173)
Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklık gösterin ve Allah' ı çokca zikredin.
Ki kurtuluş (felah) bulasınız.
(Enfal Suresi, 45) Atatürk' ün İslam' da Vicdan Özgürlüğü
Konusundaki Yorumuİslamiyet insanları din ahlakına uymaya çağırır. Kabul edenin mükafatı veya kabul etmeyenin cezası Allah katındadır. Müslümanlara bu konuda düşen görev, sadece insanları Allah yoluna çağırmaktır. Uyup uymamak kişinin kendi seçimidir. Atatürk' ün bu konuyla ilgili olan şu sözleri, Kuran ahlakına tamamen uymaktadır:Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz, dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. 20


 İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

M. Kemal AtatürkAtatürk' ün söz konusu laiklik tarifi İslam' ın ruhuna ve amacına tamamen uygundur. Kuran-ı Kerim' de, bir kimsenin dini kabul etmesinin kendi kararı olacağı, dini kabul etmezse bunun için kendisine zorlama yapılamayacağı şöyle bildirilir:Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah' a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)


Bilime Verdiği ÖnemAtatürk' ün önem verdiği ve savunduğu kavramların dinimizle olan uyumunu hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk' ün bilim konusundaki yaklaşımı bunun bir başka örneğidir. Atatürk, "İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur"derken 21, aslında Peygamberimiz (sav)' in asırlar öncesinde söylediği "ilim Çin' de bile olsa alınız" buyruğuyla tamamen paralel bir prensip ortaya koymuştur.
Atatürk, dünya çapında yabancı bilim adamlarının katıldığı milletlerarası toplantılara katılırdı. Yukarıda bu şahsiyetlerle bir sohbet sırasında görülüyor. Karşısındaki hanım, manevi kızlarından Prof. Dr. Afet İnan, yanındaki de onun hocası İsviçreli Tarih Profesörü Eugene Piccard' dır.


İslam' da bilime verilen önem Kuran' da açıkça belirtilmektedir. Kuran ayetlerinde Allah; insanları düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya çağırır. Bir ayette şöyle buyrulur:Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah' ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)Gerek gökyüzü, gerek yeryüzü, gerekse bu ikisi arasında yaşayan canlılara baktığımızda her birinin kendilerini var eden Yaratıcı' nın varlığını tasdik ettiğini görürüz. Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah' ın yaratmasındaki sanatı keşfedip insanlığa açıklamanın yolu "bilim"dir. Dolayısıyla İslam Dini, bilimi Allah' ın yaratışındaki detaylara ulaşmada bir yol olarak benimser ve bu nedenle bilimi teşvik eder. Atatürk' ün bilime verdiği önem, bu manada anlaşılmalıdır.


Atatürk' ün Kuran Ahlakına Uygun KişiliğiAtatürk' ü, askeri dehasının ve devlet adamı vasfının yanısıra insan olarak da ön plana çıkartan birçok önemli özelliği vardır. Bu özellikler incelendiğinde ise; Atatürk' ün ahlakının Kuran ahlakına pek çok yönüyle mutabık olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Atatürk' ün yakın arkadaşı, TBMM' nin Gaziantep vekili Kılıç Ali Paşa, Atatürk' ün müşfik, anlayışlı ve kibar kişiliğini şöyle özetlemiştir:Atatürk, çok müşfik, çok ince, çok vefakar bir adamdı. Vefasızlara, vefasızlıklara karşı son derece gücenir ve üzüntü duyardı. Yakınlarının, sevdiklerinin hususi, hatta ailevi dertlerini dinler, adeta bir baba şefkatiyle onlara çareler arar, onları teselli ederdi. İnsan onun huzuruna çıkarak dertlerini döktükten sonra rahatlar, kalbi huzur dolarak büyük bir ferahlık içinde yanından çıkardı. 22
İnsanları sabırla dinleyip, sorunlarının çözümüne yardımcı olması ve karşılık beklemeden iyilikte bulunması Atatürk' ün Kuran ahlakına uygun kişiliğinin birer yansımasıdır. Resimde Atatürk, bir seyahati esnasında yaşlı bir hanımın derdini dinlerken görülüyor.


Atatürk; çok sabırlı bir adamdı. Bazen sofrasında, kendisiyle davetlileri arasında, mebuslarla, arkadaşlarıyla mücadele şekline dökülen öyle münakaşalar olurdu ki, onun müsade ve müsamahasından cüret alınarak gösterilen taşkınlıklara sabır ve tahammül gösterebilmek için, ancak ve ancak Mustafa Kemal olmak lazımdı. Bu sabır ve tahammül ona mahsus, ona yakışan bir meziyetti. 23Atatürk' ün hassasiyetle üzerinde durduğu sabır, Allah' ın uygulamamızı istediği önemli mümin özelliklerindendir. Sabretmenin önemi pek çok Kuran ayetiyle bize bildirilmektedir. Atatürk' ün diğer bazı ahlaki özellikleri ise konuyla ilgili bir eserde şöyle anlatılır:Atatürk iki yüzlü, riyakar, dalkavuk insanlardan hoşlanmazdı. Hiç kimsenin gammazlık etmesine, yahut birbiri aleyhinde dedikodu yapmasına ve bu kabil bayağılıklara müsamaha etmezdi. Böyle bir hal vukua geldiği takdirde, ilk fırsatta o iki insanı yüzleştirirdi. 24


Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah' ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
(Bakara Suresi, 164)Kuran ayetlerini incelediğimizde müminlerin şefkat, merhamet, ince düşünce, vefa, sabır, dürüstlük, hoşgörülü olma ve arkadan konuşmama gibi birçok güzel özelliğe sahip olduklarını görürüz. Bu konularla ilgili ayetlerden bazılarında şöyle buyrulmaktadır:Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. (Bakara Suresi, 263)İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. (Lokman Suresi, 18)Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi. (Meryem Suresi, 13)... Öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Al-i İmran Suresi, 134)Yine Atatürk' ün hayatını anlatan kaynaklarda aktarıldığı üzere, "Atatürk, sofrasında dedikodu mevzularının konuşulmasına da asla müsaade etmezdi."25 Atatürk' ün bu tavrı da, Allah' ın insanlardan istediği Kuran ahlakına uygun bir davranış tarzıdır. Bir ayette şöyle buyrulur:Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah' tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat Suresi, 11-12)
Sofra, Atatürk' ün karar ve düşüncelerinin bir nevi mihrak noktası, müdavimlerinin ise adeta feyz kaynağı idi. Bu nedenle Atatürk' ün sofrasında daima konuklar bulunur, devlet ve kültür sorunları tartışılırdı.


Atatürk gerek ailesinden gerekse yetiştiği okullardan Osmanlı kültürünü öğrenmiş ve bu kültürün örnek özelliklerini üzerinde taşımış bir kişiydi. Kendini yetiştirmeye çok önem veren, sürekli okuyan, yeni fikirlere açık, nezih bir kişiliğe sahip olan Atatürk, giyimine dikkat eden, kuvvetli ve zinde bir insandı. Bulunduğu mekanların düzen ve tertibi konusunda da titizlik gösterirdi. Sofra, Atatürk' ün karar ve düşüncelerinin bir nevi mihrak noktası, müdavimlerinin ise adeta feyz kaynağı idi. Atatürk' ün manevi kızı Sabiha Gökçen, Atatürk' ün sofrasını şöyle anlatır:Şu bilinmelidir ki, Gazi Paşa' nın sofrası asla bir işret alemi yeri, bir vakit geçirme, bir zaman öldürme yeri değildi. O, bu sofrayı adeta bir okul haline sokmuştu. Dünya sorunlarının, yurt sorunlarının, ilmin, felsefenin, sanatın, insanlık idealinin ve uygar Türk Ulusu' nun geleceğinin sabahlara kadar tartışıldığı bir okuldu bu sofra... Aydınlıklarla, iyi niyetlerle dolu bir sofra. 26Boş konuşmalardan hiç hoşlanmayan Atatürk, diğer insanların da bu konuya titizlik göstermelerine dikkat ederdi. Bu özelliğin de Kuran' da belirtilen bir mümin vasfı olması dikkat çekicidir. Boş konuşmalar -hiçbir amaca yönelik olmayan, insanları düşünceden, akıldan uzaklaştıran sözler- karşısında müminlerin gösterdikleri asil tavır, Kuran' da şöyle tarif edilir:... Boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir. (Furkan Suresi, 72)
Nezih bir kişiliğe sahip olan Atatürk, giyimine dikkat eden, kuvvetli ve zinde bir insandı.
Atatürk , kendini yetiştirmeye çok önem veren, sürekli okuyan ve yeni fikirlere daima açık bir kişiliğe sahipti.
 
rese12

26 Haziran 2010 Cumartesi
14:58:57
 erkam kardesm sana %100 katılıyorum Agzına saglk ... ''Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir" (Maide suresi44)


erkam

22 Kasım 2009 Pazar
12:55:31
 Atatürke sevgili diyipde ona şükranda bulunan arkadaslara söyle demek istiyom ONUNLA BİRLİKTE HAŞROLUNURSUNUZ İNS. İNSAN SEVDİĞİ İLE BERABERDİR..
İSLAM A SAVAS ACMIŞ BİRİNİ İSLAMİN TEMELİNİ YIKMIŞ BİRİNE SEVGİ BESLEMEK ALLAH VE RESULUNE SAVAS ACMAK DEMEKTİR..
BU VATANİ DAHA COK ONLAR PEŞKES CEKTİRDİLER.YUNANLARA FRANSİZLARA...YALAN DİYEN TARİH UTANSİN,BU HALKİN FEDAKARLİĞİ SİLİP ÜLKEYİ KURTARAN DAHA COK ÜLKEYİ PEŞKEŞ CEKTİRENE KURTARMİŞ DEDİLER.......
Atatürk’ü okullarda bir kurtarıcı olarak gösterdiler bizlere. Bu adama neden bu kadar önem verdiklerini anlamıyorum. Anlamakta istemiyorum çünkü bu adam yüzünden dinimiz büyük zararlar görmektedir. Bu adama bizim insanlarımız nasıl bir peygambermiş gibi davranıyor anlamıyorum. Bütün eğitici kitaplarda hep Atatürk bir örnek olarak gösteriliyor. Örnek görmek istiyorsanız, asıl dinimiz olan İslam’ın peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.s.)’i örnek alınız. Bu güzel dinimizin ahlaki değerleri ve kuralları insanı ne güzel bir düzene sokmaktadır. Dinimizin neyini beğenmiyor bu insanlar? Sorduğumuz zaman Müslümanlar ama, sözde Müslümanlar onlar. Bir Laikliktir, başörtüyü bile çok büyük bir dertmiş gibi görüyorlar. Onlar bu ülkeyi Kemalizm dinini benimsemeleri için çabalıyorlar, ama bunu asla başaramıyacaklar.evliya

21 Kasım 2009 Cumartesi
21:55:53
 sevgili atatürk sayende ingilizlerin,yunanlıların ,fransızların ve diğer işgal altında tutulan türkiyenin ve bu dönemde bu zalimlerin hristiyanlığı yayma düşüncesinide birlikte uygularken zulümlerinden ve tecavüzlerinden kurtarmış olduğun insanların devamı olarak sana binlerce teşekkür ediyoruz.bugünlere geldiysek ve özgürce islamı yaşıyorsak bir ingilizle ve yunanlıyla şu anda birlikte bu ülkeyi paylaşmıyorsak sayende olmuştur.o zamanda tabiki senin liderliğin ve senin toparlayıcılığın sayesinde ve maneviyatı çok güçlü olan dedelerimiz ve ninelerimiz sayesinde sen bu işleri başardın.sen şu anda bile insanlarımızda eksik olan karakterin,kapasiten ve kişiliğin sayesinde bizlere bu günleri gösterdin.iyiki yaptıkların ve düşündüklerin neyse hepsini gerçekleştirdin.sayende bu günlerde rahatça islamı yaşıyoruz.sadece anlayış ve idrakte eksik olan insanlarımız ne islamı yaşayabiliyorlar nede anlatabiliyorlar.şu anda gerçekten türkiyede islam yaşanmıyor.insanlarımız mutsuz.herzaman bölünmeye hazır bir millet olduğumuz için bugünde laiklik le ilgili bölünmeleri yaşıyoruz.bir arada sağ sol bölünmesi yaşayarak nice insanımızı kaybettik.sunni alevi davasındada çok bölünmeler yaşadık ve hala yaşıyoruz.her işte tam anlamıyla kafatasçı insanlar var.yani hoşgörülü bir mevlanadan,sabırlı bir yunustan ,çalışmayı senin gibi çok seven hacıbayramı veli den bir şeylar kapmaya çalışan çok az insan var.savaşta gösterdiğin cesareti bu gün gösterecek çok az insan var.çünki sendeki manevi gücü bugün yaşayan yok.sen allahımızın sevdiği kullardansın.çünki çok insanı zulümden ve zalimlerden kurtardın.yani insanlar için gece gündüz birşeyler yaptın.kar kış teknolloji eksikliği demedin insanlarımızı peşinden sürükledin.maneviyatı ğüçlü türk insanı seninle dahada çoştu ve başarılara imza attılar.bugün namazını kılan ,orucunu tutan bunların yanında edepsizlikten ve hayasızlıktandan vazgeçmeyen deyyuslardan değilsin hiçolmazsa.allahımızın verdiği islam şartlarını daha ne anlamda kullanıldığını bilmeyen insanlarla doldu türkiye,herkez benimki daha güzel diyor.iman kurtaracağız diyerek yanlışlar içersinde bocalıyorlar ve allahımızın gerçeklerinden insanları uzaklaştırıyorlar.her zaman iyiki bu site var diyorum herkez demokratça özgürce allahımıza ait fikirleri burada tebliğ edebiliyor.tabi sitemiz izin verirse yukardaki hakaretlere varan yazılarda olabiliyor.tabiki burası özgür türkiye ve bizlerde o ülkenin düşünen.yaratabilen ,anlayışlı,zeki insanlarıyız .çünki biz herkezi seviyoruz.yaradanı seviyoruz bizlere her türlü düşünceyi tartştırdığı için ve bizlere hep sabrettiği için.halil kardeş allah sizden razı olsun.bize çok değişik bir yazı sunduğun için.bu site onun için güzel.a.e.o.


erkam

20 Kasım 2009 Cuma
21:33:19
 selamun aleyküm...Atatürk HAKKİNDA EPEY SALLAMİŞSİNİZ.....
ATATÜRK KADAR DİN DÜŞMANİ YERYÜZÜNE GELMEDİ....
HALİFELİĞİ KALDİRAN O DEGİLMİ....
KURAN ALFEBESİNİ KALDİRAN O DEGİLMİ....
CAMİLERİ AHİRA CEVİREN O DEGİLMİ......
ALİMLERİ İDAM SEHBALARİNA KOYAN O DEGİLMİ.....
ŞAPKA DEVRİMİ YAPARAK SARİĞA YASAK KOYAN O DEGİLMİ....
MÜSLÜMANLARİ HAPİSTE YOK ETMEYE CALİŞAN O DEGİLMİ...
HALİFELERİ DELİ DİYE İCERİ KOYAN O DEGİLMİ....
BİDE ATATÜRK VE DİNDARLİK KULLANİYONUZ...RESULE BEDEVİ DİYEN O DEGİLMİ...
SİZ KİME İNANİYONUZ....ALLAH CC RESULUNE Mİ YOKSA DİN DÜŞMANİ BİRİNE Mİ...
SİZ MÜSLÜMANMİSİNİZ YOKSA LAİK MÜSLÜMANLARDANMİSİNİZ....İSLAM DÜŞMAN OLAN BİRİNE NASİL SEVGİ BESLERSİNİZ...KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR....
BUGÜN İSLAM BURALARDA HAKİM DEGİLSE BU DEYUS YÜZÜNDENDİR....KANİT İSTEYEN VARSA KANİT GÖZTEREBİLİRİM.....SACMA SAPAN KONULAR ACMAYİN İSLAMİ SİTELERDE...
ZALİMLERİN BİNALARİNDA SİZ DUVAR OLAMYİN BARİ HAK NEYSE ONU DİYİN YALAKALİĞİA GEREK YOK....
SELAM VE DUA İLE YAZDİKLARİM KİN VE NEFRET MESALESİ DEGİLDİR..RESUL S.A.V BEDEVİ DİYEN BİRİNE SEVGİ BESLEYEMEM.....


islamın şartı 5

20 Kasım 2009 Cuma
9:11:3
 mustafa kemal paşaya sevgilerimizlee


SARIHUKUK

04 Eylül 2008 Perşembe
14:21:32
  "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" Z.Paşa


suri binti nuri

04 Eylül 2008 Perşembe
11:59:3
 bildiğim kadarıyla,millet meclisi 21 nisan çarşamba günü açılıcaktı ve Atatürk cuma günü ilan edelim
müslümanların bayramı cuma günü acalım iki bayram bir arada olsun,bugun özel birşeyi cuma gunune denk getirseniz sizi antilaik derler,cumhuriyetçiler her soylenını ole işlerine geldıgı gibi yorumlamışlar


sky

04 Eylül 2008 Perşembe
11:46:28
 Bunları Şimdi Bir Siyasetçi Söylese İrtica olur gerici olur dini devlet işlerine karıştırmış olur hatta ülke resmen şeriatla yönetiliyo derler


halil

04 Eylül 2008 Perşembe
11:45:46
 MEclis açılış bildirisi 1. Madde

1. Allah' ın yardımıyla 23 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara' da Büyük Millet Meclisi açılacaktır

bugün başbakan bunu söylese darbe olur


Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 04.09.2008 11:20:47
Yazıyı Ekleyen : halil
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 13847 kez okundu.
halil bugüne kadar toplam 365 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

SALAVAT I ŞERİF İN ANLAMI NEDİR?

umre ve cuma namazı

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler


Bugün Hiç Okunmadılar..

Namaza Dair -1-

dua

ALLAH IN KESİN BİR ŞEKİLDE VARLIGININ İSPATI

Besmele

Hayatimda Boyle Bir Namaz Kilmadim!!


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
halil2 , serkan , deli , _kanki_ , sasa , müzzeyyen , nehircafe , panik , onur , ya hafız , çalışkan , lazefe09 , cetin67 , ELERDEM , sumeyye07 , hubbifillah , korkut , gözümsün , Adil düzen ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

Resimleripeygamber mescidiama yaniyedipotansiyel enerjinahide1903sahihhalifelikmekruh

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   MAVİ
   admin
   şiir_tadında
   HELİL
   rüveyda

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.