İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla.


İslamiyazılar gözünüzün önünde olsun
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » İslamda Kadın » Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı?


Kadın Eğri Kemikten mi Yaratıldı?
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Bu konuda üç görüş vardır?1- Hz. Havva, Hz. Adem' in Kaburga
Kemiğinden Yaratıldı :
Hz. Havva' nın yaradılışı kur' an-ı Kerim' de şöyle
geçer:


"Ey insanoğlu, sizi bir tek nefisten
yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten
Rabbinizden korkun"
(Nisa Süresi :1) Bu âyet-i celile ve
diğer âyet-i kerimelerde Hz. Havva' nın, Hz. Adem' in kaburga kemiğinden
yaratıldığına dair hiç bir işaret yoktur.Bu konuda kitaplarda şöyle bazı rivatetler vardır: "Allah, Adem' i
uykuya daldırdıktan sonra sol tarafındaki kaburgalardan birini aldı. Bu
kaburganın yerini hemen et bürüdü iyileşti. O anda Adem uyandı. Allah bu
kaburgadan Havva' yı yaratıncaya kadar uykusundan kalkmadı. Adem uykusundan
kalkarak bir tarafında Havva' yı görünce "Etim, kanım, eşim" dedi.Mücahit de şöyle diyor. "Allah, Adem uykuda iken Havva' yı onun
aşağıdaki iki eğe kemiğinden yarattı".Bu rivayetlerin doğruluğunu Allah bilir. Çünkü Tevrat' ta Hz.
Havva' nınyaradılışı şöyle anlatılır. "
Ve
Rab allah dedi: Adam' ın yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir
yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah, Adem' in üzerine derin bir uyku getirdi ve o
uyudu, onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini otla doldurdu. Ve Rab
Allah Adem' den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratıp onu Ademe getirdi.
Ve Adem dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir, bu insandan
alındığı için ona "nisa" ismi verilsin dedi. Ve Adem karısının ismini
Havva koydu, çünkü bütün yaşayanların anası oldu
."
(Kitab-ı
Mukaddes, Tekvin: 2/18-23) Yine Yahudilerin kutsal kitabı Talmud' da şu
ayrıntı vardır. " Havva, Adem' in onüçüncü kaburga kemiğinden
yaratıldı."Bu haber Hz. Peygambere ulaşınca kadınların hatası olduğu zaman
bağışlanmaları gerektiğini, bedenlerinin nazik ve ruhlarının hassas olduğuna
işaret etmekle yorumlamıştır.Bundan beşyüz sene öncesine kadar Avrupalılar, Tevrat' ın bu sözüne
bakarak erkeğin kaburga kemiklerinin kadınlarınkinden bir eksik sanıyorlardı.
Kadınla erkeğin kaburga kemiğinin aynı olduğu ilmen isbat edilince bütün Avrupa
şaşırmıştı.Bu rivayetleri kitaplarına alan bazı müfessirler, bunların: Tevrattan
alınma olduğunu açıklamıştır. İmam Taberi: "Bu rivayetlerin doğruluğunu
Allah bilir," diyerek bu rivayet hakkındaki şüphesini belirtmiştir. İbn-i
İshak da bu konuda şöyle der. "Hz.Havva' nın, Hz. Adem' in sol kaburga
kemiğinden yaratıldığı şeklindeki haber haber, Yahudilerden nakledilmiştir.Birinci görüşte olanlar şu hadis şerifleri delil getirmişlerdir.
"Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadın, eğri kaburga
kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri tarafı, en üst tyarafıdır.
Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın, hali üzerinde bırakırsan öyle kalır..
Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz" Diğer hadis-i şerifte: "Kadın
eğri kaburga kemiği gibidir. Eğer doğrultmaya kalkışırsan kırarsım Eğer mutlu
bir hayat yaşamak istersen o eğriliği ile beraber faydalanırsın."Bu ve benzeri hadisler Hz. Havva' nı kaburga kemiğinden yaratıldığına
delil olmaz. Çünkü bu hadisler mecazdır; kadınla iyi geçinmeyi tavsiye eden
hadislerdir.Buhariyi şerheden merhum Kamil Miras şöyle der: "Hadis' in bu
ifadesiyle kadın cinsinin fıtrat açısından asabi olduğunu ve fıtratı gereği
çabuk sinirlenerek eğrilik ve huysuzluk göstermesine işaret olunup erkeklerin
kadınlar hakkında hayırlı olmaları  emrolunmuştur".Kadının bu yönünü Tıp alimleri de aynı şekilde açıklar. Ord.Prof. Mazhar
Osman şöyle der: "Kadının esas mizacı heyecanlılıktır. Bütün kadınlarda
buna rastlanır. Ruh hastalıkları kadınlarda daha çoktur. En vahşi 
kavimlerden en medeni milletlerin kadınlarınma, medeni terbiye görmüş
hanımından eğitimsiz bir köy kızına varıncaya kadar kadınlığın müşterek hisleri
vardır. Her kadın ayının yarısını hazırlanma, adet, adetten sonra gayri tabilik
, adete yarı hasta olarak geçirir".Birinci görüş, hem Kur' an' a hem de sünnete ters düşer.. Bu görüş tamamne
İsrailiyattır. En doğrusunu allah bilir.2- Hz. Havva, Hz. Adem' den Yaratılmıştır :
Bu görüşte olanlar, Hz. Havva Hz.Adem' den yaratıldı derler, fakat kaburga
kemiği gibi, neresinden yaratıldığı konusunda bir şey söylemezler. Çünkü Kur' an
ve sünnette böyle bir ayrıntı yoktur.


"Ey insanlar, sizi tek nefisten
yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkek ve kadınlar üreten
Rabbinizden korkun
"
(Nisa Süresi:1)Ayette geçen "nefis" kelimesi kapalı ve çok geniş anlamı olan
bir kelimedir. üzerinde çok ihtilaf vardır. Görüş farklılığı da buradan
gelmektedir.Nefis;

1) İnsan, ruh, can, hayat, zat, şahıs

2) Cins, hakikat, asıl, cevher, madde, insanı oluşturan hakikat, birşeyin
tamamı hakikatı demektir.Ayette geçen "nefs" kelimesi, insanruh, zat anlamına gelir
görüşünde olanlara göre, bu ayat ve benzeri ayetler, Havva' nın Adem' den
yaratıldığına işaret eder. Ancak Havva' nın Adem' den nasıl yaratıldığı,
neresinden yaratıldığı konusunda ayrıntılı kesin bilgi Kur' an-ı Kerim ve
hadislerde yoktur.Ayette geçen "Tek nefsin" Adem olduğuna dair açık ayet ve hadis
yoktur. Bazı müfessirler "Tek nefis' ten Hz.Adem' in kastedildiğini
söylerler.İbni abbas şöyle der: "Kadın  erkekten yaratılmıştır. Bu yüzden
kadının gözü erkektedir. erkek ise topraktan yaratılmıştır. Bu yüzden erkeğin
gözü topraktadır".Elmalı' l ıHamdi Yazır da şöyle der. Tek nefisten murat Hazreti Adem,
eşinden murat da Hz.Havva olduğuna dair  ittifak ve icma vardır".Bu konuda birkaç ayet daha var:

" Allah sizi tek nefisten yarattı.
Burası gelip geçici yerdir
"
(Enam Suresi: 98)

"Sizi birtek nefisten yaratıp onunla huzura
kavuşsun diye eşini aynı nefisten yaratan O' dur.
" (Araf Suresi:
189).

"Sizi tek nefisten yarattı, sonra ondan
eşinizi meydana getirdi
." (Zümer Suresi :30)Bu görüşe göre, Kur' an-ı Kerimde Hz.Havva' nın, Hz. Adem' den yaratılmış
olduğu bildirilmiştir. Bunun dışında herhangi bir açılama yoktur.Biz, Resulullah' ın getirdiği vahye olduğu gibi inanırız. Ne eksiltiriz,
ne de çoğaltırız. Cenab-ı Hak ayette "nefs" kelimesini kapalı olarak
zikrediyor, insanları ondan yarattı diyor. Biz de olduğu şekilde buna inanırız.
Nasıl, ve ne şekilde, neresinden yaratıldığı konusuna girmeyiniz.3- Hz. Havva Topraktan Yaratılmıştır :
Cenâb-ı Hak, Havva' ya Adem' i yarattığı gibi maddeden, topraktan yaratmıştır.
Kur' an, kadın-erkek ayrımı yapmadan mutlak insanıntopraktan yaratıldığını
söyler. Kur' an da bu konuda tam açıklık vardır."Allah sizi çamurdan yarattı"
(Enam Suresi : 2)

"Allah insanı çamurdan yaratmaya
başladı.
"
( Secde Suresi : 7)

"Biz insanı çamur' un süzülmüşünden
yarattık.
"
(Müminun Suresi : 13)

"Ben çamurdan bir insan yaratacağım"
(Sad Suresi : 71)

"Biz insanı pişmiş çamurdan,
değişmiş cıvık balçıktan yarattık
."
(Hicr Suresi : 26)Bu ayetlerde  görüldüğü gibi Cenab-ı Hak, insanı kadın-erkek tek bir
maddeden, topraktan çamurdan yaratmıştır. Kadın ve erkeğin ayrı ayrı maddeden
ve ayrı yerlerde yaratıldığını söylemediği gibi ona işaret bile etmemiştir.
ancak topraktan nasıl yaratıldığına dair tafsilat vermemektedir. Ancak ruhunun
yüce Allah' ın ruhundan bir nafha olduğunu Kur' an-ı Kerim haber vermektedir."Rabbin meleklere demişti ki: Ben balçıktan
işlenebilen kara çamurdan bir insan yaratacağım. Onu kılığına koyup ruhumdan
üflediğimde ona secdeye kapanın.
"
(Hicr Suresi : (28-29)Toprak insan bedeninin başlangıç maddesini oluşturmaktadır. Bütün
insanların yaradılışının toprakla ilgili olduğuna Kur' an' da işaret ediliyor:"Allah' ı nasıl inkar edersiniz ki,
siz ölü idiniz. O sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek, sonra O' na
döndürüleceksiniz.
"
(Bakara Suresi : 28)

Bediuzzaman Said nursi bu ayet-i tefsir ederken der ki: "İnsanın cesedini
teşkil eden zerreler, alemin zerreleri içinde (toprak içinde) cansız, dağınık
bir şekilde iken bakarsınız ki, özel bir kanunla, muayyen bir nizam ile intizam
altına alarak baba sulbüne gönderir. Baba sülbünde sakin, gizli bir durumda
iken, birden bire bölük bölük, muayyen bir nizamla, bir kasd ve hikmet altında
ana rahmine intikal eder.


QAlemin içindeki zerreler, baba sülbüne intikal edince başka suretlere
girerler; ana rahminde başka suretlere dönerler. Nutfe de başka durum alırlar,
sonra alaka olur, sonra et parçası olur, sonra insan suretine girer. Bu kadar
acaib değişimler esnasında zerreler öyle muntazam hareket eder, öyle muayyen
dusturlar üzerine cereyan eder ki, sanki bir zerre, alemin zerreleri içinde
iken görevlendirilmiş ve Rauf' un gözünde yer alıp görev yapmak üzere yola
çıkarılmıştır."Hz.Havva' nın topraktan yaratıldığı ile ilgili bir çok tefsirde şu ibare
yer almaktadır. "Adem' i topraktan yaratmaya kadir olan Allah,Havva' yı da
topraktan yaratmaya kadirdir. Durum böyle olunca O' nun Adem' in kaburgasından
yaratılmasının faydası nedir"Bu araştırmadan sonra kanaatimize göre üçüncü görüş daha sahihtir. En
doğrusunu Allah bilir.


 
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : CANLALELER
Yazıyı Ekleyen : merve
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 9396 kez okundu.
merve bugüne kadar toplam 1510 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

şehid

Göz Alıcı kareler


Bugün Hiç Okunmadılar..

rabbe yakarış

EY NEBİİİİİ!

YOKSUL VE ZENGİN

ölmüş ana ve baba hakkı

KOMİK RESİM...


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
dilara_gülşeni , tezin , eatas , halide , kunduz , asılbekova , asilbekova , faruk bin samet , canercansu özanlı ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

necmettin erbakanla havlelatifelokman hekimiffetimetinnefs terbiyesiizacaelfettahOYUN

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   güller
   kalpsiz
   elifimbenim
   MAKALE
   kalpgözü

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.