Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir.


Yazı eklemeye vaktiniz yoksa
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » H Z . İSA


H Z . İSA
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

H Z . İSA
Kur' an-ı Kerîm' de adı geçen ve israiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Hz.
İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene kadar önce
doğmuştur.

Yine batılı tarihçilere göre Hz. İsa (a.s) Romalıların elinde bulunan
Yahudiye' de Romalılardan Tiberius iktidarı döneminde otuz yaşlarına doğru
peygamberliğini İnsanlara bildirdi. Önce Celile' de sonra Kudüs' te insanları hak
dine davet etti. Yahudilerin dinini ikmal onların dine kattıklarını düzeltmek
için gönderilen Hz. İsa (a.s) kendisine indirilen İncil adlı kutsal kitapta bunu
şöyle anlatır: "Ben yok etmeğe değil, tamamlamaya geldim." Hz. İsa (a.s),
Yahudilerin tahrif ettiği Eski Ahid' i onların anlayışından kurtarmaya, Hz. Musa
(a.s)' in getirdiği akideyi yerleştirmeye ve Yahudilere daha önce bildirilen
zahmetli bazı ilahi kanunları hafifletmeye çalıştı.

Memleketi Celile' de Genaseret gölü kıyısında ilk vaaz ve tebliğlerini bildiren
Hz. İsa daha sonra Kudüs' e gitti. Yahudiler Hz. İsa' yı, dönemin Romalı Kudüs
valisi Pontus Pilatus' a şikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi
Hz. İsa' ya ihanet etti ve Hristiyanların inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilerek
öldürüldü. Kur' an-i Kerîm' de ise hadise şöyle anlatılmaktadır: "Halbuki onlar
İsa' yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı"
(en-Nisa, 4/156). Rivayete göre Hz. İsa' ya ihanet eden Yahuda, Romalılar
tarafından İsa (a.s.) zannedilerek asılmıştır.

İsa (a.s); orta boylu, kırmızıya çalar beyaz benizli, dağınık, düz saçlı idi.
Saçını uzatır, omuzları arasına salardı. Geniş göğüslü, küçük yüzlü çok benli
idi: Sırtına yün elbise, ayağına ağaç kabuğundan yapılmış sandal giyer, çoğu
zaman da yalınayak yürürdü.

Kendisinin geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve zevcesi yoktu. Hiç
bir şeyi yarın için biriktirip saklamazdı. İsa (a.s) dünyadan yüz çevirir,
ahireti özler, Allah' a ibadete koyulurdu. Yeryüzünde nerede Güneş batarsa orada
konaklar iki ayağının üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile
günlerini geçirirdi (M. Asim Köksal, Peygamberler Tarihi, II. 334, 335). İsa
(a.s) göğe kaldırıldığı zaman, yün bir kaftan, bit çift mesti, bir de deri
dağarcıktan başka bir şey bırakmamıştı (Abdurrezzak, Musannef, XI, 309).

Kur' an-ı Kerîm' e göre Hz. İsa (a.s)' in annesi Hz. Meryem' dir. Meryem (a.s), yine
Kur' an' da ismi geçen dört seçkin aileden biri olan imrân ailesinden idi. Hz.
Meryem, Zekeriya (a.s)' in koruması ve gözetim altındaydı. Meryem,
Beytü' l-Makdis' te, doğu tarafta özel bir bölmeye yerleştirilmişti. Zekeriya
(a.s), Meryem' in yanına geldikçe orada, rızkını ve yiyeceğini hazır görürdü. Hz.
Meryem, Beytü' l Makdis' te zikirle, ibadetle hayatını geçiriyordu. iste bu sırada
Allah, ona bir beşer sûretiyle Cebrail' i gönderdi. bu durum, Kur' an-ı Kerim' de
su şekilde anlatılır: "Meryem dedi ki; ben senden Rahman' a sığınırım. Eğer
O' ndan korkuyorsan bana dokunma! O da, ben, temiz bir oğlan bağışlamak için
Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim, dedi. Meryem; bana bir insan
temas etmemişken, ben kötü kadın olmadığım halde nasıl oğlum olabilir? dedi.
Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbin, "bu bana kolaydır, onu insanlar için bir
mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız," diyor, dedi. iş olup bitti.
Böylece Meryem, İsa' ya gebe kalarak bir köşeye çekildi. Doğum sancıları başladı
ve başına gelen bu hadiseden dolayı çok üzülerek, keşke bundan önce ölseydim de
unutulup gitseydim, dedi" (Meryem, 19/1 8-23).

Cebrail, Meryem (a.s)' e, babasız doğuracağı çocuğun özelliklerini ve
mücadelesini haber vermiş, Meryem' i teselli etmiş ve ayrılıp gitmişti. Hz.
Meryem' in kendisini Allah' a ibadete verdiğini ve onun tertemiz bir kadın
olduğunu bilenler de bilmeyenler de bu duruma hayret etmiş ve doğumun bu şekilde
nasıl olabileceği tartışmasına girmişlerdi. Hz. Meryem ise olayı, çocuğa
sormalarını işaret etmişti. Fakat "Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl
konuşabiliriz? dediler. Çocuk, ben şüphesiz Allah' ın kuluyum. Bana kitap verdi
ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım
sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamı emretti. Beni
bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de, dirileceğim gün de,
bana selâm olsun, dedi" (Meryem, 19/23-33).

İsa (a.s)' in babasız olarak mucizevî bir şekilde doğuşu, Allah' ın dilemesinden
ibaretti. Hatta Allah katında, oluş itibariyle Adem (a.s) ile İsa (a.s) arasında
fark yoktu. Nitekim ayet-i kerimede, durum su şekilde izah edilir: "Gerçekten
İsa' nın babasız dünyaya geliş hâli de Allah katında Adem' in hâli gibidir. Allah,
Âdem' i topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi; o da hemen (insan) oluverdi"
(Âli imrân, 3/59).

İsa (a.s) otuz yaşında iken peygamberlik görevi aldığında, hemen
israiloğullarına durumu bildirdi. İsa (a.s)' nın çagrısına kulak tıkayan ve
ellerindeki Tevrat' ı tahrif edip pek çok değişiklikler yapan israiloğulları, Hz.
İsa (a.s)' a inanmadılar. Ayrıca Allah, Hz. İsa' nın risâletini destekleyen
mucizelerde gösteriyordu. Kur' an-ı Kerim' de zikri geçen mucizeleri şunlardır:
İsa (a.s) nın, çamurdan kuş biçiminde bir heykel yapması ve onu üfleyince kuş
olup uçması, ölüleri diriltmesi; anadan doğma körleri ve alaca hastalığına
tutulmuş olanları tedavi etmesi; gökten sofra indirmesi (el-Mâide, 5/110-115);
Havarîlerin ve diğer arkadaşlarının evlerinde ne yediklerini ve neler
sakladıklarını söyleyerek gaybdan haber vermesi (Âlu imrân, 3/49).

israiloğulları, İsa (a.s.)' i ve ona tâbi olanları durdurmak için pek çok yol
denediler; sonunda Hz. İsa' yı öldürmeğe karar verdiler. Ancak Allah, onların
planlarını etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, İsa (a.s.)' a benzeyen birini
yakalayıp astılar ve "Meryem oğlu İsa Mesih' i öldürdük" dediler (en-Nisâ,
4/157). Öte yandan Kur' anı Kerîm, asıl durumu su şekilde açıklar: "Halbuki onlar
İsa' yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı.
Ayrılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait
bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu
öldürmediler, bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür,
hâkimdir" (en-Nisâ, 4/157-158).

İsa (a.s) ayette de belirtildiği gibi, öldürülmeden göğe yükseltilmiştir. Mezarı
dünyada değildir. Ayrıca Mi' rac' da, peygamberimiz kendisini görmüştür. Hz. İsa,
göğe yükselmeden önce, havârîlerine ve tüm insanlığa şu müjdeyi vermişti: "Ey
israiloğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan, Tevrat' ı doğrulayan ve
benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah' ın size
gönderilmiş bir peygamberiyim" (es-Saf, 61/6).

Hz. İsa (a.s) göğe çekildiği sıralarda kendisine inananların sayısı çok azdı.
Daha sonra bir ara Hz. İsa' nın getirdiği inancı kabul edenler çoğaldı ise de,
sonunda Hıristiyanlar da israiloğulları gibi yoldan çıktı ve pek çok
yanlışlıklara saptılar. Bugün, Hıristiyanların sahip oldukları teslis inancı,
İsa (a.s)' nın göğe yükseltilmesinden hemen sonra ortaya çıkmıştır.

İsa (a.s)' in annesi Hz. Meryem Hz. İsa' nın göğe çekilmesinden sonra altı sene
kadar daha yaşamış ve ölmüştür (Hakim, Müstedrek, II, 596).

Hz. İsa (a.s)' a dört büyük ilâhi kitaptan biri olan İncil verilmiştir. Kur' an-i
Kerîm' de İncil' in Hz. İsa' ya verilisi ile ilgili şu bilgiler vardı:
"Arkalarından da izlerince Meryem oğlu isa' yı Tevrat' ın bir tasdikçisi olarak
gönderdik; ona da bir hidâyet, bir nur bulunan İncil' i, ondan evvelki Tevrat' ın
bir tasdikçisi ve sakınanlara bir hidâyet ve öğüt olmak üzere verdik" (el-Mâide,
5/11). Ancak bu İncil de Tevrat gibi tahrifata ugramış: tır. Bununla birlikte
Allah Teâlâ tarafindan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)' e indirilen Kur' an-ı
Kerîm, Zebur, Tevrat ve İncil' in hükümlerini ve geçerliliklerini ortadan
kaldırmıştır. Hz. İsâ İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre cisim ve ruhuyla göğe
yükseltilmiştir. Kıyamet vaktine yakın yeryüzüne inecek, haçı kıracak, domuzu
öldürecek ve İslâm şeriatiyla hükmedecektir (bk. Buhârî, Buyu' , 102).

Hz. İsa bedeniyle göğe yükseltildiğinden, Kur' an-ı Kerim' de bildirilen "ölümden
evvel" (en-Nisa, 4/159) ve "öleceğim güne ve diri olarak ba' ş edileceğim güne"
(et-Tevbe, 9/34) mealindeki ayetler Hz. İsa' nın nüzûlünden sonraki ölümünü
anlatır. Hz. İsa gökten Arz-i Mukaddes' e inecek, elinde bir Kargı olacak; Afik
denilen bir yerde ortaya çıkacak ve Kargı ile Deccâl' i öldürecek ve sabah
namazında Kudüs' e gelecektir. imam kendi yerini ona vermek isteyecek fakat o
imâm' ın gerisinde Hz. Peygamber (s.a.s)' in şeriatına uygun olarak namazını
kılacaktır. Sonra domuzu öldürecek ve haçı kıracak, sinagoglar ve kiliseleri
yıkacak ve kendisine iman etmeyen bütün Hıristiyanlarla savaşacaktır.

Hz. İsa nüzûlünden sonra kırk sene daha yaşayacak, öldüğünde Müslümanlar
namazını kılacak ve İslâm dinine uygun olarak gömülecektir.
emintulum

(Eski Mesaj)
 ben 8.yaşında bir çocugum babam bana çok anlatıyor peykanberlerin hayatınıben çok merak ediyom onları


tulum

(Eski Mesaj)
 ya ozaman nası dayanıyorlardı şimdiki geçler en ufak şeyde isyan ediyor ben onların yaşadıgı dönem yaşamak isterdim


gülşen

(Eski Mesaj)
 ben çok merak ediyonm şimdi nerde acaba

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : islamiyet
Yazıyı Ekleyen : merve
 Bu  yazı Bugün 2 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 6202 kez okundu.
merve bugüne kadar toplam 1510 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

şehid

Göz Alıcı kareler


Bugün Hiç Okunmadılar..

Bire On

." (felak suresi)

GÜLÜMSEMEYİ ASLA UNUTMA

resule özlem

MERYEM OKULU


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
dilara_gülşeni , tezin , eatas , halide , kunduz , asılbekova , asilbekova , faruk bin samet , canercansu özanlı ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

CumaKADINanneislami radyoseyfettin budakZLALniyetdilinOYUNnecmettin erbakan

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   flatron613
   mavis
   özlm001
   kübra112
   Son_Osmanlı

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.