“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.


Yazı eklemeye vaktiniz yoksa
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » EDEBALİ


EDEBALİ
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Osmanlı   devletinin     kuruluşunda    hizmeti   geçen      Büyük   islam   Alimi     Osman   Gazinin   kayınpederi    ve   hocası    Karaman   civarında      1206  (H.603)   yıllarında      doğduğu   tahmin     edilmektedir    1326(.726)    yılında         bilecikte    vefat   etti


ilk   tahsilini    memleketinde   yaptıktan    sonra    Şam  taraflarına    gitti     Hadis i      şerif   tefsir ve   fıkıh     ilimleri    tahsil    etti   Tasavvuf   yoluna   meyletti    Zamanın      Büyük    Alimlerinden    feyz    aldı    Memleketine   döndü    Bir   rivayette Mevlana   celaleddin i Rumi     hazretlerinin  sohbetleri     ile   kemale   geldi      Bu   esnada   selçuklu    devleti    çöküntüye    doğru   gidiyor   Anadoluda  bir   karışıklık   hüküm     sürüyordu      Moğolların    önünden   kaçan   oğuz   boyları   Anadoluya    büyük   gruplar   halinde   gelerek      çeşitli    bölgelere   yerleşiyorlardı


Bu  boylardan   biride    önce   karacadağ     sonrada     söğüt   bölgesine    yerleşen    Kayılar   idi      ve  başlarında   Ertuğrul   bey   bulunuyordu   Daha   ilk    zamanlardan      itibaren     Ertuğrul    ve      oğlu      Osman      gazinin      başından    geçen      hadiseler      ve    onların      veliler      ile    olan   münasebetleri        büyük    bir    devletin   mücdesini   veriyordu


 Ertuğrul   gazi    bir   gece   ulemadan      bir    kimseye    misafir       oldu      Sohbet      esnasında     yüksekçe    bir   yerde      duran       kitabı      göstererek    ne    olduğunu    sordu       ev   sahibi         bu  kitap        Allhu  azimüşşan      hazretlerinin       Resuli    ekremine      indirdikleri       Kuran  ı   kerimdir   cevabını   aldı


Sonra       ev    sahibi    uyumak      için   gittğinde    Ertuğrul   gazi      mushafın    bulunduğu      odada    sabaha   kadar       mushafı   şerifin    huzurunda        hürmet  ve       tazim   ile        ayakta         durdu        Fakat     sabaha         karşı    bir   ara   dayanamayıp          uykuya    daldı         Bu  sırada       rüyada   kendisine    


Sen         benim        kelamıma     hürmet  ve   tazimde    bulundun          bende    senin       evladna        kıyamet    gününe  kadar      daim   olacak    bir    ulu    devlet     ihsan      eyledim      diye       hitap   olunduğunu      işitti


Diğer    tarafftan     Ertuğrul   Gazi      zaman   zaman    Konya   ya     gelir     ve   Mevlana       Celaleddin  i      rumi         hazretlerini     ziyaret    ederdi       Bir   gelişinde       henüz     küçük   yaşta  olan       Osman    Gaziyide     beraberinde       Mevlana   ya        getirip      hayır    dualarını       rica    etti


Osırada   selçuklu    sultanı       bulunan    kimsenin        kalenderi         tarikatinden  olan    bir       şahsa      bağlandığını       işiten       hazreti       mevlana        hoş   şimdi        hükümdar    kendine     bir    baba          bulduysa        bizde       kendimize        bir   oğul       bulduk         diyerek       küçük       Osman  ın      elinden       tuttu     ve   hayır    dualar       eyledi


Bu   hususta     üçüncü         büyük       mücde   ise         Osman      Gazi   ile       şeyh       Edebali       hazretler    arasında    cereyan    etti      Edebali   hazretleri          Konyadan    gelerek       cihat     sınırının        en    uç    bölgesi         olan      Eskişehir     yakınlarında       itburnu      denilen     bir    köyde     yerleşmişti      burada     taliplerine  ilim   öğretmek       insanlara    huzur    dağıtmakla   meşgul      olurdu        dini     meselelerde      herkes        ona  müracat       eder   dünya   ve    devlet      ona    danışırdı


İslam    dünyasında     eskiden     beri        mevcut   olan       fütüvvet    ehli   ve     Anadoluda       mühim   bir     yer   tutan      ahiler      ile      irtibatı        vardı        Ayrıca        Ertuğrul    beyin   oğlu      Osman      bey de   bu    büyük     alimi        sık  sık     ziyaret       ederdi    ilim     ve    feyzinden       istifade    ederdi   Edebali     hazretlerinin     kendi   parasıyla     yaptırıp      talebelerine   ders    verdiği       Bilecikteki   zaviyesini        ziyaretlerirnden       birinde  Osman  Bey      bir  rüya   gördü


  Rüyasını     hocası       Edebali        hazretlerine  anlattı         Osman      Beyin      rüyasında        Edebali     hazretlerinin       koltuk   altından       çıkan   bir    nur    gelip         Osman     Beyin       göğsüne       girdi           O    nurun      girmesiyle    Osman    beyin     karnından         bir     ağaç   peyda    oldu       birden       dallanıp   budaklandı        dalları     çok   yükseklere        ulaştı       Altındaki      nice     dağları    ve    nehirleri      gölgeledi    onun       gölgesindeki  dağ   ve     nehirlerden       bir   çok  insan    gelip      istifade     etmeye       başladığı    sırada    Osman    Bey      uyandı


Edebali    hazretleri       Osman    Beyin      böyle   bir   rüya    görmesine    çok      sevindi        Onun   yapacağı        büyük     hizmetlerde        kendisininde     nasibi    olmasına       çok     şükretti             Osman   Beyin        bu   güzel   rüyasını     şöyle  tabir    etti          Oğul    sen       Ertuğrul   Gazi       oğlu      Osman


Babandan       sonra        bey    olacaksın        kızım         mal        hatunla       evleneceksin      benden        çıkıp     sana    gelen    nur     budur    


Sizin       asil   ve    temiz        soyunuzdan         nice  padişahlar      gelecek        Onlar   nice    devletleri     bir   çatı   altında    toplayacaklar    Allahu   teala      nice      insanın          huzur      ve    saadete       kavuşmasına    din  i       islamla    şereflen-mesine    senin       neslini        vesile        edecek       dedi     ve       Osman   beyi      tebrik         etti         gözünün     nuru   kızını        bu   mübarek     insana      nikah      etti


Osman       beyin      mal        hatunla       izdivacından        Orhan       bey      dün-yaya    gelir         Edebali     hazretleri          damadı       tarafından    kurulan      Os-manlı           devletine     manevi      güç   verdi     Sultan   Osman    gazinin     hür-met    ettiği        her     hususta         istişare       edip       danıştığı    en     yakın   yar-dımcılarından     oldu


Osman        gazi      Yenişehiri        aldıktan         sonra        memleketi      beş    ida-ri        bölgeye     ayırdı       Karacahisar ı    oğlu      orhan      beye      su  başılığını-da       kardeeşi      gündüze        verdi       yarhisar ı da   hasan     alp  a     inegölü-    de         Turgut    alp a    verdi         kaynatası      Edebaliye      bilecik      gelirini     timar     verdi   hanımını      babası    ile     bilecikte      bıraktı     kendisi      yenişehi-     re    giderek     yanındaki        gazilere      evler    yaptı


Şeyh      edebali   bilecikte       fıkıh       tefsır  hadis   ilimleri      üzerinde       ders-    ler      verdi        bu   surette       son     günlerini        Bilecik  te      geçiren     Ede-    bali        hazretleri       120       yaşlarında       iken    1326--(H.726)        yılında     vefat     etti


cenazesi       yıllarca     huzur      saçarak     insanlara   saadet   yolunu     gösterdiği     zaviyenin        yanına     defnedildi            eskişehir de  odun       pazarı   üstündeki     kabristanda  da      bir    makamı    vardır       yerine      kendi       talebesi     dursun  fakıh        geçip    ders   verdi 


Edebali    hazretlerinin        rahmeti        rahma na   kavuşmasından      bir    ay    ka-  dar    sonra       mal    hatun      dört     ay    sonrada      osman     gazi     vefat     et-    tiler      Edebali     hazretlerinin      feyz  ve     bereket   leri      yol      göstermesi       ile     altı        asır  dan     fazla        devam        edecek      olan     cihan    devleti-    nin        temellerini         atan    Osman      Gazi         alimlere     ve    evliyaya      ya-    kın    olmanın       ehemmiytini  de  belirttiği        vasiyet namesinde          kendisin-den       sonra        gelecek     oğluna      dolayısıyle          evlatlarına   şunları   vasiyet   etti


Allhu tealanın   emirlerine      muhalif        bir    iş   işlemeyesin     bilmediğini    dinimi- zin    ulemasından          sorup      anlayasın    Sana    itaat    edenleri     hoş    tutasın     askerine      inamı    ihsanı     eksık     etmeyesin  ki    insan    ihsanın     kulcağızıdır     Zalim       olma       alemi       adaletle         şenlendir        ve     Allah    için    cihadı      terk   etmeyerek    beni    şad    et  


Ulemaya     riayet     eyleki     şeriat    işleri      nizam     bulsun     Nerede     bir   ilim      ehli    duyarsan    ona      rağbet      ikbal    ve    hilm        göster      Askerine    ve     malına     gurur      getirip     dinimizin         alimlerinden        uzaklaşma     bizim    mesleğimiz    Allah     yoludur      maksadımız      Allahın     dinini    yaymaktır


Yoksa     kuru   kavga    ve    cihangirlik       davası   değildir      sanada     bunlar    yaraşır        daima     herkese     ihsanda    bulun        memleket       işlerini        noksansız     gör       hepinizi      Allahü     tealaya       emanet      ediyorum


Osmanlı    sultanları      bu      vasiyetnameye   candan     sarıldı     bu   vasiyetname   devletin     altıyüz     sene   hiç    değişmeyen     anayasası     oldu


Edebali   hazretlerinin      vefatlarına    yakın         talebelerine    vasiyet    mahiyetin-  de     söylediği        sözlerden      bazıları        şunlardır


tevazu        zenginlere   karşı    kibirli    yoksullara    karşı        alçak      gönüllü    ol-   maktır


Toprağa   bağlanınız    suyu        israf      etmeyiniz      mirasınızın        sağlam    kal-masına       dikkat    ediniz     veriniz        elleriniz       yumuk       kapalı      kalma-   sın       ilim    sahiplerini      koruyunuz       ağaç   dikiniz     ödünç      aldığınızı   faz-    lası       ile    iade     ediniz       Kuranı  kerimi     güçlü   olmak     için      okuyunuz


Bağınızı      bahçenizi     viran      bırakmayınız      Peygamber    efendimizi     çok      iyi         tanıyınız        hadis      ezberleyiniz        bildiklerini       öğretenler    unutul-    mazlar


Asıl        ölüm    ilimden        payını    almayanlar    içindir   faydalı     ile     faydasızı     bilenler     bilgi        sahipleridir.


 
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : EVLİYALAR ANİKLOPEDİSİ
Yazıyı Ekleyen : halil
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 4168 kez okundu.
halil bugüne kadar toplam 365 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

umre ve cuma namazı

allahın 7 ismi


Bugün Hiç Okunmadılar..

YEDİĞİN LOKMAYA DİKKAT ET!

VESİLE SÖZ KONU

Gam günümdür

Yahudinin Selami

Samimi İman


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
yağız_1993 , genel , doğukan , vedatdüzen , namık kemal tekirdağlı , azrail , deniz yosunu , ömercan , ubeydullah , denizxfb , ORHAN AFACAN ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

isimyetim kızoryantaliste120adimindilekbencilkibirondanayso

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   selim
   ORHAN AFACAN
   de da
   eyyupp
   mustafabedir

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.